Rok/Volume XXVII: 2023 Zeszyt/Number 1

 • Table of contents / Spis treści
 • Agnieszka Barczak-Oplustil, Adam Behan, Mikołaj Małecki, Szymon Tarapata, Witold Zontek
  Pegasus w Polsce: niedopuszczalność nabycia i używania w ramach kontroli operacyjnej określonego typu programów komputerowych ZOBACZ TEKST
  Pegasus in Poland: Inadmissibility of Acquisition and Use of a Certain Type of Computer Program under Operational Control SEE FULL TEXT

 • Joanna Karnat
  Wykorzystanie rachunków bankowych do prania pieniędzy pochodzących z cyberprzestępstw (analiza dogmatycznoprawna art. 299 Kodeksu karnego okiem praktyka)  ZOBACZ TEKST
  Using Bank Accounts as a Method of Laundering Money Derived from Cybercrimes (Dogmatic Analysis of Article 299 of the Polish Criminal Code From the Practitioner’s Point of View) SEE FULL TEXT
 • Sebastian Koczur
  Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy jako znamię czynu zabronionego z artykułu 220 § 1 Kodeksu karnego  ZOBACZ TEKST
  Remaining at the Employer’s Disposal as an Element of a Prohibited Act under Article 220 of the Polish Criminal Code SEE FULL TEXT
 • Bartosz Łabuś
  Przestępstwo nieudzielenia pomocy w anglosaskim i kontynentalnym systemie prawnym (na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Polski) ZOBACZ TEKST
  The Offence of Failure to Provide Assistance in the Anglo-Saxon and Continental Legal Systems (on the Example of the United States and Poland) SEE FULL TEXT
 • Sławomir Szyrmer
  Specyficzne cechy zabezpieczenia majątkowego w prawie karnym skarbowym (kwestie wybrane)  ZOBACZ TEKST
  Characteristic Features of Security on Property in Fiscal Criminal Law (Selected Issues)  SEE FULL TEXT
 • Mateusz Tyszka
  Nowe ramy sędziowskiego wymiaru kary w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 7 lipca 2022 roku (uwagi krytyczne) ZOBACZ TEKST
  A New Framework for Judicial Imposition of Penalty in the Light of the Amendment to the Polish Criminal Code of 7 July 2022 (Critical Remarks) SEE FULL TEXT