A New Framework for Judicial Imposition of Penalty in the Light of the Amendment to the Polish Criminal Code of 7 July 2022 (Critical Remarks)

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXVII: 2023, numer 1
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXVII: 2023, No. 1

Mateusz Tyszka - student kierunku prawo, Uniwersytet Warszawski / law student, Uni- versity of Warsaw; ORCID: 0000-0003-1855-2228; e-mail: m.tyszka7@student.uw.edu.pl.


Full text in PDF (open access)

PDF

 

Keywords

directives of sentencing, philosophy of punishment, amendment, penal populism, general prevention

Summary

The paper analyses the amendment to Article 53 of the Polish Criminal Code, introduced by the Amending Act of 7 July 2022. The author evaluates this change negatively in the  light of axiological and constitutional context and legal doctrine. The discussed amend- ment is an example of the negation of one of the goals and functions of punishment,  which is aimed at developing legal awareness of the society. The amendment to Article 53 is yet another manifestation of interference with judicial independence at the level of the courts’ application of the law.

Bibliography

Andrejew I., w: Kodeks karny. Krótki komentarz, red. I. Andrejew, Warszawa 1981.
Bojarski T., Możliwe praktyczne znaczenie ogólnych dyrektyw wymiaru kary dla polityki
karnej, w: Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej, red. T. Dukiet-Nagórska,
Bielsko-Biała 2006.
Buchała K., System sądowego wymiaru kary w projekcie kodeksu karnego, w: Problemy
kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka, red. S. Waltoś,
Kraków 1993.
Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1995.
Dadak W., Sankcje pozytywne w prawie karnym. Rzeczywistość czy wyobrażenie, „Prze-
gląd Prawa Publicznego” 2017, nr 1.
Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa 2020.
Gardocka T., Opinia dotycząca projektu zmian w Kodeksie karnym (druk sejmowy
nr 2024, data projektu: 22 lutego 2022 r.), 24 marca 2022 r., < https://www.sejm.gov.
pl/sejm9.nsf/opinieBAS.xsp?nr=2024 >.
Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2019.
Giezek J., Gruszecka D., Lipiński K., Opinia na temat ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmia-
nie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 762), Biuro
Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu RP.
Giezek J., w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2020.
Grześkowiak A., Funkcje kary w świetle projektów zmian kodeksu karnego, w: Ius et
lex. Księga jubileuszowa ku czci profesora Adama Strzembosza, red. A. Dębiński,
A. Grześkowiak, K. Wiak, Lublin 2002.
Gutowski P., Kardas P., Wykładnia prawa karnego w procesie opartym na Konstytucji,
Warszawa 2017.
Hryniewicz-Lach E., Społeczna potrzeba karania w ujęciu interdyscyplinarnym (zarys
zagadnienia), „Państwo i Prawo” 2022, z. 3.
Kaczmarek T., O pozytywnej prewencji ogólnej w ujęciu kodeksu karnego, „Palestra” 1995,
nr 3–4.
Kaczmarek T., O racjonalizacji sądowego karania w ujęciu projektu kodeksu karnego
z 1991 roku, w: Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Mariana
Cieślaka, red. S. Waltoś, Kraków 1993.
Kaczor R., Kontrowersje wokół modelu dyrektywy prewencji indywidualnej, „Prokuratura
i Prawo” 2007, nr 11.
Konarska-Wrzosek V., w: Kodeks karny. Komentarz, red. R. Stefański, Warszawa 2017.
Królikowski M., Sprawiedliwość karania w społeczeństwach liberalnych, Warszawa 2005.
Królikowski M., Zawłocki R., Prawo karne, Warszawa 2018.
Królikowski M., Żółtek S., w: Kodeks karny. Komentarz, t. 1, red. M. Królikowski,
R. Zawłocki, Warszawa 2021.
Kulesza J., Negatywna prewencja generalna, „Państwo i Prawo” 2011, z. 1.
Marek A., Funkcje prawa karnego, w: System Prawa Karnego. Zagadnienia ogólne. Tom I,
red. A. Marek, Warszawa 2010.
Marquardt H., O teoretycznym i praktycznym znaczeniu celów kary w zachodnioniemiec-
kim prawie karnym, w: Teoretyczne problemy odpowiedzialności karnej w polskim
oraz niemieckim prawie karnym. Materiały Polsko-Niemiecko Sympozjum Prawa
Karnego, red. T. Kaczmarek, Wrocław 1990.
Melezini M., Granice swobodnego uznania sądu przy wymiarze środków karnych,
w: Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileu-
szowa Profesor Zofii Sienkiewicz, red. M. Bojarski, J. Brzezińska, K. Łucarz, Wroc-
ław 2015.
Melezini M., Ustawowy a sądowy wymiar kary, w: System Prawa Karnego. Nauka o karze.
Sądowy wymiar kary. Tom 5, red. T. Kaczmarek, Warszawa 2015.
Mioduski K., w: Kodeks karny. Komentarz, red. J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski,
t. 1, Warszawa 1987.
Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych
ustaw z dnia 16 września 2021 r. z 30.09.2021 r., Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji
Krajowej Rady Radców Prawnych.
Opinia Zespołu ds. Prawa Karnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia dotycząca
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
z dnia 16 września 2021 z 27.09.2021 r., Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.
Sakowicz A., Sankcja bezwzględnie oznaczona (uwagi krytyczne na tle art. 148 § 2 k.k.),
„Państwo i Prawo” 2006, z. 5.
Sienkiewicz Z., Kilka refleksji o dyrektywie prewencji ogólnej, w: Państwo prawa i prawo
karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. II, red. P. Kardas, T. Sroka,
W. Wróbel, Warszawa 2012.
Szerer M., Problematyka społecznego oddziaływania kary, „Państwo i Prawo” 1974, z. 5.
Wiliński P., Zarys teorii konfliktu w prawie karnym, Warszawa 2020.
Wilk L., Kwestia prewencji generalnej na tle kodeksu karnego z 1997 r., „Państwo i Prawo”
2000, z. 2.
Wróbel W., Kara pozbawienia wolności w Kodeksie karnym z 1997 r.: idea i rzeczywistość,
„Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2007, z. 1.
Wróbel W., w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 53-116 k.k.,
red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.
Wróbel W., Zoll A., Usprawiedliwienie karania (założenia systemu wymiaru kary w przy-
szłym kodeksie karnym), w: O prawo karne oparte na zasadach sprawiedliwości,
prawach człowieka i miłosierdziu, red. A. Strzembosz, Lublin 1988.
Wróblewski B., Ustawowy a sędziowski wymiar kary (referat sprawozdawczy), III Zjazd
Prawników Polskich Katowice – Kraków, Stała Delegacja Zrzeszeń i Instytucji Praw-
niczych RP, Warszawa 1936.
Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988.
Zając D., Stopień społecznej szkodliwości czynu jako okoliczność rzutująca na wymiar
kary, „Państwo i Prawo” 2017, z. 11.
Zgoliński I., w: Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2020.
Zoll A., O reformie prawa karnego (w odpowiedzi W. Mąciorowi), „Państwo i Prawo”
1992, z. 1.
Zoll A., Założenia polityki kryminalnej w projekcie kodeksu karnego, „Państwo i Prawo”
1994, z. 5.
Zoll A., Zasady wymiaru kary w projekcie zmiany kodeksu karnego, „Państwo i Prawo”
2001, z. 1.