Nauka - tradycja - nowoczesność

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych to karnistyczny kwartalnik założony w 1997 r. w Krakowie o międzynarodowym zasięgu, poświęcony w całości zagadnieniom prawa karnego materialnego, procesowego, wykonawczego i kryminologii, a także teorii i filozofii prawa karnego oraz pracom interdyscyplinarnym z pogranicza prawa karnego i nauk humanistycznych i społecznych.

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych to umiejętne połączenie wysokich standardów nauki z ideą szybkiej komunikacji oraz otwartego dostępu do publikacji. Czytelnicy kwartalnika korzystają z nieodpłatnego dostępu do wszystkich publikacji na komputerach bądź urządzeniach mobilnych, co wpisuje się w ideę otwartości nauki. Czytelnicy przyzwyczajeni do tradycyjnego wydania papierowego gromadzą w swojej biblioteczce kolejne zeszyty kwartalnika.

Obowiązkowa lektura każdego karnisty

 • omówienia najnowszych zmian w prawie karnym materialnym, procesowym i wykonawczym
 • interpretacje obowiązujących przepisów
 • objaśnienia skomplikowanych zagadnień prawnych
 • krytyczne analizy orzecznictwa i piśmiennictwa
 • dyskusje o najbardziej kontrowersyjnych problemach współczesnej nauki prawa karnego

Głosy ekspertów

Na łamach Czasopisma publikowali swoje teksty uznani specjaliści nauk prawnych, teoretycy i praktycy wymiaru sprawiedliwości, między innymi: prof. dr hab. Kazimierz Buchała, prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. dr hab. Marian Filar, prof. dr hab. Andrzej Gaberle, prof. dr hab. Jacek Giezek, prof. dr hab. Piotr Hofmański, prof. dr hab. Piotr Kardas, prof. dr hab. Jarosław Majewski, prof. dr hab. Maria Szewczyk, prof. dr hab. Piotr Tuleja, prof. dr hab. Andrzej Wąsek, prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki, prof. dr hab. Andrzej Zoll, a także wielu autorów zagranicznych. W latach 1997-2014 redaktorem naczelnym Czasopisma był prof. dr hab. Andrzej Zoll.

Wydawcy

Polska Akademia Umiejętności, Kraków
Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków

ISSN: 1506-1817

e-ISSN: 2719-6569

Bazy indeksujące i referencyjne

Zgodnie z wykazami czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za publikację w czasopiśmie przyznawanych jest 40 punktów.

Wersją referencyjną czasopisma jest wersja drukowana.

Opis Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych na Wikipedii.

Profil Czasopisma na Facebooku.

Redakcja

Janusz Raglewski – redaktor naczelny
prof. UJ dr hab., Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Witold Zontek redaktor prowadzący, sekretarz
dr, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego


Marek Sławiński – asystent
Wydawnictwo Kasper – korekta, redakcja
Adam Behan – redaktor strony internetowej

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Andrzej Zoll – przewodniczący
sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1989-1997) i jego prezes (1993-1997), przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej (1991-1993), Rzecznik Praw Obywatelskich (2000-2006), emerytowany Kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1997-2014 redaktor naczelny Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych

prof. dr hab. Stanisław Waltoś
emerytowany Kierownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Piotr Hofmański
sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego, sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze (2015-2024), kierownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
Kierownik Katery Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. Katalin Ligeti
Uniwersytet w Luksemburgu

prof. Kurt Schmoller
Austriacka Akademia Nauk

Recenzenci

prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. WSPiA; Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
prof. dr hab. Jacek Giezek, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Witold Kulesza, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Jarosław Majewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Radosław Koper, Uniwersytet Śląski
dr hab. Magdalena Budyn-Kulik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Marek Kulik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Paweł Wiliński, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Wojciech Jasiński, Uniwersytet Wrocławski
dr Jan Kulesza, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Janina Błachut, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Piotr Kardas, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Wojciech Dadak, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Uniwersytet Jagielloński
dr Małgorzata Pyrcak-Górowska, Uniwersytet Jagielloński
dr Paweł Czarnecki, Uniwersytet Jagielloński

Zasady recenzowania

Materiały złożone do publikacji podlegają procesowi recenzji zgodnie z międzynarodowymi standardami nauki. Kwalifikowanie tekstu do publikacji składa się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie kwalifikacja tekstu opiera się na ocenie formalnej materiałów przekazanych przez autora. Na tym etapie brana jest pod uwagę w szczególności:

 • zgodność tematyki tekstu z profilem czasopisma,
 • opracowanie materiałów zgodnie z wytycznymi edytorskimi,
 • kompletność danych zamieszczonych w formularzu autorskim,
 • wskazanie tez/wniosków przedstawionych w utworze, które wnoszą twórczy wkład w rozwój danej dyscypliny wiedzy,
 • sposób opracowania streszczeń (naukowego i popularnonaukowego).

Jeżeli przekazane przez autora materiały nie spełniają wymogów formalnych, nie pozwalają na dokonanie merytorycznej oceny utworu lub wskazują na niedopuszczalność publikacji tekstu z jakiegokolwiek powodu, autor powiadamiany jest o odrzuceniu jego zgłoszenia w przekazanej postaci. W przypadku braków formalnych o mniej istotnym charakterze, po ich uzupełnieniu możliwe jest ponowne zgłoszenie utworu do publikacji.

W drugim etapie redakcja zwraca się o przygotowanie rekomendacji tekstu do eksperta lub ekspertów w danej dziedzinie wiedzy. Recenzje mają charakter obustronnie anonimowy (double blind review process). Tekst jest oceniany przez niezależnych recenzentów, dobieranych według kryterium kompetencyjnego, w sposób uniemożliwiający powstanie konfliktu interesów między autorem a recenzentem, w szczególności bacząc na brak bezpośrednich relacji osobistych między autorem i recenzentem (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), podległości zawodowej lub bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat, mogących mieć wpływ na wyniki oceny tekstu przez recenzenta. Recenzent opiniuje tekst pod kątem merytorycznym i warsztatowym, biorąc pod uwagę w szczególności:

 • wkład opracowania w rozwój danej dyscypliny wiedzy,
 • sposób uzasadniania formułowanych tez,
 • umiejętność wykorzystania dotychczasowej literatury,
 • strukturę tekstu.

Opinia recenzenta ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną rekomendacją co do przyjęcia tekstu do publikacji, konieczności wprowadzenia merytorycznych poprawek bądź jego odrzucenia. W przypadku otrzymania dwóch rozbieżnych rekomendacji, redakcja może zwrócić się do autora z prośbą o ustosunkowanie się do recenzji negatywnej, a także przekazać tekst do zaopiniowania kolejnemu recenzentowi. Ostateczną decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu tekstu podejmuje redakcja.

Recenzenci tekstów opublikowanych w poszczególnych zeszytach Czasopisma nie są ujawniani.

Formularz recenzji można pobrać tutaj.

Standardy etyczne

Wydawcy i redakcja Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych wdrożyli zasady etyczne wiążące autorów, redaktorów, recenzentów i wydawców, zgodne z COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Standardy dla Redakcji

Nadzór nad przestrzeganiem standardów: Redakcja Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych czuwa nad przestrzeganiem standardów i zasad etycznych.

Standard niedyskryminacji:  Płeć, rasa, pochodzenie, wyznanie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów nie mają wpływu na ocenę utworu.

Standardy naboru: Redakcja podejmuje decyzję o publikacji utworu biorąc pod uwagę wkład opracowania w rozwój danej dyscypliny wiedzy, sposób uzasadniania formułowanych tez, umiejętność wykorzystania dotychczasowej literatury i strukturę tekstu.

Standard transparentności: Na stronie internetowej publikowane są zasady kwalifikowania utworu do publikacji.

Standard poufności: Redakcja nie ujawnia osobom trzecim informacji na temat utworów zgłaszanych do publikacji. Upoważnieni do posiadania tych informacji są: autor, wskazani recenzenci, członkowie Redakcji, redaktorzy i wydawca.

Standard konfliktu interesów: Utwory nie przyjęte do publikacji nie mogą być wykorzystywane przez Redakcję lub inne osoby.

Standard rzetelności: Redakcja dba o rzetelność naukową publikowanych utworów. W przypadku podejrzeń o zastosowanie nieuczciwych praktyk w nauce (plagiat, fałszowanie wyników badań, ghostwriting, guest-authorship) Redakcja odrzuca utwór i decyduje o zgłoszeniu stwierdzonych nieprawidłowości stosownym instytucjom.

Standard sprostowania: Redakcja publikuje uzasadnione okolicznościami sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

Standard usunięcia utworu: Redakcja ma prawo usunąć utwór po jego opublikowaniu, jeżeli istnieje potwierdzone przypuszczenie o celowym zastosowaniu nieuczciwych praktyk w nauce (plagiat, fałszowanie wyników badań, ghostwriting, guest-authorship) lub wyniki badań zostały już wcześniej opublikowane.

Standard zawiadomienia: Redakcja publikuje zawiadomienie o usunięciu utworu. Zawiadomienie zawiera informacje o autorze, tytule utworu i powodach jego usunięcia. Usunięte utwory nie są usuwane z opublikowanych drukiem zeszytów Czasopisma.

Standard jakości recenzji: Redakcja dokonuje wyboru recenzenta utworu według kryterium kompetencyjnego. Redakcja monitoruje rzetelność i terminowość pracy recenzentów oraz rezygnuje ze współpracy z recenzentami opracowującymi recenzje złej jakości, nieuprzejme bądź nieterminowe.

Standard ochrony praw: Wydawca dba o poszanowanie praw autorskich do utworu. Autor podpisuje stosowną umowę wydawniczą przed opublikowaniem utworu.

Standardy dla Autorów

Standard rzetelności: Autorzy artykułów zobowiązani są do rzetelnego opisu wykonanych badań. Prace powinny zawierać informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych oraz powtórzenie badań. Prezentowanie i interpretowanie danych oraz wyników badań wbrew zasadom eyki wydawniczej jest niedopuszczalne i skutkować może odrzuceniem lub usunięciem utworu.

Standard oryginalności: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne utwory. Wykorzystane w utworze cytaty lub inne informacje pochodzące od innych naukowców powinny być odpowiednio oznaczone.

Standard danych źródłowych: Na wniosek Redakcji Autorzy zobowiązani są do przedstawienia nieprzetworzonych wyników badań wykorzystanych w utworze, także po opublikowaniu pracy.

Standard konfliktu interesów: Nie należy publikować utworów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma naraz lub ich publikowanie jednocześnie w więcej niż jednym czasopiśmie jest przejawem nieetyczności w nauce.

Standard autorstwa: Autorzy zgłaszający do publikacji utwory wieloautorskie mają obowiązek ujawnić wkład poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem afiliacji autorów oraz % wkładu w powstanie utworu, a także na wniosek Redakcji udzielenie informacji, kto jest autorem poszczególnych tez, założeń, metod, bibliografii itp.).

W celu przeciwdziałania zjawiskom ghostwriting (osoba wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów) oraz guest authorship (osoba jest wymieniana jako autor lub współautor publikacji, choć jej udział w powstaniu tekstu jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca), które są przejawem nierzetelności naukowej, autor lub współautorzy składający tekst do redakcji zobowiązani są do procentowego określenia swojego wkładu w powstanie publikacji, a także poinformowania redakcji o źródłach finansowania badań, których wyniki zostały przedstawione w utworze. Wszelkie wykryte przypadki zjawiska ghostwriting i guest authorship będą dokumentowane i ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Standard źródeł: Autorzy zobowiązani są wymienić w bibliografii załącznikowej publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu utworu.

Standard sprostowania błędów: Jeśli autor odkryje znaczące błędy lub nieścisłości w utworze, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Redakcję czasopisma w celu usunięcia tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów w procesie wydawniczym. 

Standardy dla Recenzentów

Standard współpracy: Recenzenci recenzują utwory na zlecenie Redakcji, rekomendując ich przyjęcie do publikacji bądź rekomendując ich odrzucenie. Mogą także zgłaszać uwagi oraz, w porozumieniu z autorem, wpływać na ostateczny kształt utworu.

Standard terminowości: Recenzent zobowiązany jest powiadomić Redakcję o podjęciu się obowiązków recenzenta bądź odrzuceniu prośby o wykonanie recenzji. Recenzent powinien dostarczyć recenzję w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest w stanie dotrzymać terminu, niezwłocznie informuje o tym Redakcję.

Standard poufności: Wszystkie recenzowane utwory oraz ich recenzje mają charakter poufny. Ujawnianie utworów osobom trzecim przed ich opublikowaniem jest niedopuszczalne.

Standard bezstronności: Recenzje powinny być wykonane w sposób rzetelny i obiektywny. Personalna krytyka autora utworu uznawana jest za niestosowną. Wszystkie uwagi recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Standard źródeł: W razie konieczności Recenzent powinien wskazać prace związane z tematyką utworu, które nie zostały zacytowane przez autora. Recenzent powinien wskazać i zgłosić Redakcji wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego utworu do innych prac, oraz ujawnić wszystkie nieprawidłowości stwierdzone podczas recenzji.

Standard konfliktu interesów: Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych utworów dla swoich osobistych potrzeb.