Using Bank Accounts as a Method of Laundering Money Derived from Cybercrimes (Dogmatic Analysis of Article 299 of the Polish Criminal Code From the Practitioner’s Point of View)

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXVII: 2023, numer 1
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXVII: 2023, No. 1

Joanna Karnat – dr, prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku delegowany do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, Dział do Spraw Cyberprzestępczości / Ph.D., prosecutor in Regional Public Prosecutor’s Office in Gdansk, Unit for Cybercrimes; e-mail: joanna.karnat@prokuratura.gov.pl.


Full text in PDF (open access)

PDF

 

Keywords

money laundering, money mules, bank accounts, offences against business transactions, cybercrimes

Summary

The study analyses the IT and legal aspects of the acquisition and use of Pegasus-type  computer software under operational control in Poland. The presented findings demon- strate the inadmissibility Pegasus-type software in Poland within the framework of  operational control, the acquisition and use of which may, in many situations, be deemed to be in breach of the applicable legal provisions and to fulfil the attributes of a criminal offence.

Bibliography

Bieniek B., Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym, europejskim oraz polskim,
Warszawa 2010.
Długosz J., w: System Prawa Karnego, Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze.
Tom 9, red. R. Zawłocki, Warszawa 2015.
Filipkowski W., Pływaczewski E., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016.
Gałązka M., w: Kodeks karny, Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2021.
Giezek J., w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2021.
Golonka A., Polskie regulacje karne wobec „szóstej” dyrektywy Anti-Money Laundering, „Ius Novum” 2021, nr 1.
Górniok O., Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2003.
Wykorzystanie rachunków bankowych do prania pieniędzy...
Jurgielewicz E., Charakterystyka przestępstwa prania brudnych pieniędzy na tle kodeksu
karnego z 1997 r., w: Proceder prania pieniędzy i jego implikacje, red. E. Pływaczewski, Warszawa 2013.
Kiedrowicz-Wywiał A., Pharming i jego penalizacja, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 6.
Kulik M., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2021.
Kwiatkowski B., Określoność przestępstwa bazowego i jej wpływ na treść zarzutu prania
wartości majątkowych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2014, z. 2.
Kwiatkowski B., Uchańska J., Konsekwencje stosowania środka zamrażania dla realizacji
znamion występku prania wartości majątkowych opisanego w art. 299 § 1 KK, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2014, z. 3.
Lipiński K., Strona podmiotowa pomocnictwa do czynu zabronionego znamiennego wy-
łącznie zamiarem bezpośrednim, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2017, z. 2.
Lizak R., Pranie pieniędzy w prawie polskim na tle europejskim, międzynarodowym i amerykańskim, Warszawa 2018.
Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007.
Mazur M., Penalizacja prania pieniędzy, Warszawa 2014.
Michalska-Warias A., w: Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2016.
Potulski J., w: Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2020.
Potulski J., w: Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2021.
Skorupka J., Pojęcie pieniądza w przestępstwie z art. 310 KK, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 7–8.
Wróbel W., Tarapata S., w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2022.
Zawłocki R., w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 222-316, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2017.
Zieliński S., Podstawy kryminalizacji prania brudnych pieniędzy i ich konsekwencje dla wykładni i stosowania art. 299 KK, „Palestra” 2017, nr 9.