Remaining at the Employer’s Disposal as an Element of a Prohibited Act under Article 220 of the Polish Criminal Code

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXVII: 2023, numer 1
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXVII: 2023, No. 1

Sebastian Koczur – dr, Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, adwokat / Ph.D., Department of Labor Law and Social Security, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University; attorney, ORCID: 0000-0002-2985-0557; e-mail: skoczur@wp.pl.


Full text in PDF (open access)

PDF

 

Keywords

worker exposure, occupational health and safety, work readiness, responsibility for
health and safety, employee safety

Summary

The subject of the article is to establish the link between the responsibility of the person
in charge of occupational health and safety for exposing an employee to an imminent
danger of loss of life or health with the condition of the employee’s readiness to work (or
to this particular type of work). The author analyzes Article 220 of the Polish Criminal
Code from the perspective of labor law. The main issue is to determine whether an em-
ployer is always responsible for an employee’s exposure to an imminent danger of loss
of life or health or only if an employee is at the disposal of an employer in connection
with work (providing work or being ready to provide work) in the place of exposure.
The considerations lead to the conclusion in favor of the latter. Persons responsible for
occupational health and safety are the guarantors of the safe work process and, in case
of failure to ensure this state, they may be criminally liable.

Bibliography

Goździewicz G., Zieliński T., w: Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2017.
Kąkol C., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2010 r., sygn. I KZP 33/09, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 3.
Kmąk K., Odstąpienie od rezultatów wykładni językowej w prawie karnym (na kanwie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009 r., I KZP 35/08), „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2019, vol. XXII, nr 42.
Królikowski M., Zawłocki R., Prawo karne, Warszawa 2020.
Piórkowska-Flieger J., w: Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2016.
Radecki W., Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową, Warszawa 2001.
Rychlewska A., O gwarancyjnym modelu wykładni prokonstytucyjnej przepisów typizujących czyny zabronione pod groźbą kary, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2016, rok XX, z. 3.
Siwik Z., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016.
Siwik Z., w: Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, Warszawa 2006.
Szewczyk H., Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007.
Tokarczyk D., Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz, Warszawa 2021.
Wiatrowski P., Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego, Warszawa 2013.
Witosz A., Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, „Prawo pracy i prawo socjalne” 1980, nr 3.
Wróbel W., w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2013.
Zawłocki R., O metodzie interpretacji przepisów prawa karnego, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, rok LXVI, z. 4.
Ziółkowska A., w: Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2020.