Rok/Volume XXIV: 2020 Zeszyt/Number 3

 • Table of contents / Spis treści
 • Michał Zacharski
  Odpowiedzialność karna parlamentarzysty za zachowania się prowadzące de facto do nielegalnej zmiany konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej
  Criminal Responsibility of a Parliamentarian for Conducts Leading to a Factual Illegal Change of the Constitutional System of the Republic of Poland

 • Szymon Tarapata
  Podstawy zaskarżenia skargi z art. 7 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego na decyzje organów wykonujących orzeczenia (zagadnienia wybrane)
  Grounds for Complaint under Article 7 § 1 of the Executive Criminal Code Against Decisions of Authorities Executing Judgments (Selected Issues)
 • Michał Piech
  Postępowanie dowodowe w przypadku usprawiedliwionej nieobecności oskarżonego lub obrońcy (art. 378a Kodeksu postępowania karnego)
  Evidentiary Proceedings in the Event of a Justified Absence of the Accused or Defence Counsel (Article 378a of the Code of Criminal Procedure)
 • Bartosz Łukowiak
  Charakter prawny wniosku odwoławczego w procesie karnym
  Legal nature of demands stated in the appeal in the criminal proceedings
 • Marcin Harasimowicz
  Zbieg przestępstw czy zbieg kar? (na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z 13 listopada 2019 r., I KZP 8/19)
  The Concurrence of Crimes or Concurrence of Penalties? Side Notes on the Judgment of the Supreme Court of 13th November 2019, I KZP 8/19
 • Katarzyna Wiśniewska
  Liability of State Treasury for „Judicial Errors” – Polish Experiences and Legal Solutions