Grounds for Complaint under Article 7 § 1 of the Executive Criminal Code Against Decisions of Authorities Executing Judgments (Selected Issues)

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIV: 2020, numer 3
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIV: 2020, No. 3

Szymon Tarapata – habilitated doctor, Department of Executive Criminal Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University, attorney; ORCID: 0000-0002-4095-8892; contact e-mail: szymon.tarapata@uj.edu.pl.

 


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

complaint, authorities of executive proceedings, grounds for complaint, convict, executive criminal code

Summary

The text refers to the grounds for complaint under Article 7 § 1 of the Executive Criminal Code (k.k.w.) against decisions of authorities executing judgments in criminal cases. Article 7 § 1 k.k.w. indicates that such a decision can be challenged because of its contrariety to law. This expression has a very broad meaning. Therefore, it is possible to contest the findings on which the decision is based, as well as the disparity of the penalty imposed on the convicted.

Bibliography

Bator A., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, „Państwo i Prawo” 2006, nr 10.
Bielski M., Zasady konstruowania zarzutów apelacyjnych opartych na względnych przyczynach odwoławczych, w: Fiat iustitia pereat mundus. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu
Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowe, red. P. Hofmański, Warszawa 2014.
Bojańczyk A., Dowód prywatny w postępowaniu karnym w perspektywie prawnoporównawczej, Warszawa 2011.
Boratyńska K.T., Czarnecki P., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, Warszawa 2016.
Dąbkiewicz K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2018.
Florczak-Wątor M., Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Poznań 2007.
Grzegorczyk P., Weitz K., w: Konstytucja RP. Tom I. Komentarz. Art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Hołda Z., Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2008.
Jodłowski J., Zasada prawdy materialnego w postępowaniu karnym. Analiza w perspektywie funkcji prawa karnego, Warszawa 2015.
Kalisz T., Skarga na decyzje organów wykonywujących orzeczenia. Tryb skargowy z art. 7 k.k.w., „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2001, t. VII, AUW No 2277.
Kardas P., Dąbrowska-Kardas M., Zasada minimalizacji tymczasowego aresztowanie w postępowaniu jurysdykcyjnym, „Państwo i Prawo” 2010, z. 1.
Lachowski J., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2018.
Lachowski J., Oczkowski T., Skarga skazanego w postępowaniu wykonawczym (art. 7 k.k.w.), „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2008, nr 60.
Pachowicz Z., Tryb rozpoznania skargi skazanego. Glosa do postanowienia z dnia 10 grudnia 2009 r. I KZP 25/09, „Przegląd Sądowy” 2011, z. 1.
Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2017.
Świecki D., Komentarz do art. 438 Kodeksu postępowania karnego, w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa 2018.
Świecki D., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa 2018.
Tarwacki P., Warchoł M., Prawo do wnoszenia skarg przez osadzonych w systemie penitencjarnym Polski i wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej (cz. 1), „Palestra” 2012, z. 9–10.
Tarwacki P., Zgodność z prawem decyzji badanej przez sąd penitencjarny na podstawie skargi z art. 7 k.k.w., „Palestra” 2017, z. 7–8.
Wiliński P., w: System prawa karnego procesowego. Zagadnienia ogólne. I cz. 1, red. P Hofmański, Warszawa 2013.