Evidentiary Proceedings in the Event of a Justified Absence of the Accused or Defence Counsel (Article 378a of the Code of Criminal Procedure)

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIV: 2020, numer 3
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIV: 2020, No. 3

Michał Piech – Ph.D., attorney; ORCID: 0000-0002-7421-6619; contact e-mail: michal.piech@adwokatura.pl.

 


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

the right of access to a court, presence at a trial, evidentiary proceedings, the right of defence, the right to a fair trial, procedural justice

Summary

The article presents the normative analysis of Article 378a of the Code of Criminal Procedure (k.p.k.) and discusses the following issues: the premises for, and the scope of evidentiary proceedings in the event of a justified absence of the accused or defence counsel, and the grounds for an appeal against the court’s decision on the application of this mode of proceedings. The above-mentioned Article is also analyzed in the context of constitutional standard (i.e. Article 42 Section 2, Article 45 Section 1, Article 2, and Article 31 Section 3 of the Polish Constitution) and the case-law of the European Court of Human Rights. These considerations are supplemented by an examination of possible threats to procedural guarantees arising from the application of Article 378a k.p.k., as well as with de lege ferenda postulates. In summary, the author gives his assessment of the provision in question.

Bibliography

Artymiak G., „Instancja pozioma” jako jedna z propozycji usprawnienia postępowania karnego – uwagi de lege lata i de lege ferenda, w: Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011.
Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, wyd. IV, w: Marian Cieślak. Dzieła wybrane, red. S. Waltoś, t. II, Kraków 2011.
Drabik L., Kubiak-Sokół A., Sobol E., Wiśniakowska L., Słownik języka polskiego, Warszawa 2019.
Drajewicz D., Nieobecność oskarżonego na rozprawie głównej (art. 376 k.p.k.), „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 5.
Drajewicz D., Nieobecność oskarżonego na rozprawie głównej (art. 377 k.p.k.), „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 7–8.
Drajewicz D., Nieobecność oskarżonego podczas ogłoszenia wyroku na rozprawie głównej, „Przegląd Sądowy” 2014, nr 11–12.
Gruszecka D., w: Proces karny, red. J. Skorupka, Warszawa 2017.
Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014.
Koper R., w: Proces karny, red. K. Marszał, J. Zagrodnik, Warszawa 2017.
Mały Słownik Języka Polskiego, red. S. Skorupka, H. Anderska, Z. Łempicka, Warszawa 1969.
Marszał K., w: Proces karny, red. K. Marszał, J. Zagrodnik, Warszawa 2017.
Murzynowski A., Dyrektywa „audiatur et altera pars” w kodeksie postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 5.
Nawrot O., Wprowadzenie do logiki dla prawników, Warszawa 2017.
Paluszkiewicz H., w: Postępowanie karne, Warszawa 2017.
Petzel J., w: Logika dla prawników, red. A. Malinowski, Warszawa 2017.
Ponikowski R., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa 2015.
Rzepliński A., Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 15.VI.1992 r., seria A238.17/1991/269/340 (dot. sprawy Lüdi przeciwko Szwajcarii), „Prokuratura i Prawo” 1995, nr 6.
Skorupka J., w: Proces karny, red. J. Skorupka, Warszawa 2017.
Sowiński P.K., Ostatnie słowo oskarżonego (art. 406 k.p.k.), w: Węzłowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, Warszawa 2010.
Stachowiak S., Rozprawa główna prowadzona pod nieobecność oskarżonego w polskim procesie karnym, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 4.
Sygit B., Ważny A., Prowadzenie rozprawy w trybie zwyczajnym pod nieobecność oskarżonego, w: Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011.
Tuleja P., Wróbel W., Konstytucyjne standardy prawa karnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci Profesora Kazimierza Buchały, red. Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, S. Waltoś, A. Zoll, Kraków 1994.
Urbaniak M., Prowadzenie rozprawy pod nieobecność oskarżonego – art. 377 k.p.k., „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 3.
Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018.
Waltoś S., Problemy kontradyktoryjności w procesie karnym. Kierowanie rozprawą sądową, „Palestra” 1964, nr 10.
Wiliński P., Konstytucyjny standard prawa do sądu a proces karny, w: Węzłowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, Warszawa 2010.
Wiliński P., Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym, Kraków 2006.
Wolter W., Lipczyńska M., Elementy logiki. Wykład dla prawników, Warszawa – Wrocław 1976.
Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2014