Legal Nature of Demands Stated in the Appeal in the Criminal Proceedings (Article 29 § 2 of the Code of Criminal Procedure)

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIV: 2020, numer 3
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIV: 2020, No. 3

Bartosz Łukowiak –  Ph. D. student, Department of Criminal Procedure, Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wrocław; ORCID: 0000-0003-3993-2182; contact e-mail: bartosz.lukowiak@uwr.edu.pl.

 


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

demands of appeal, measures of appeal, appeal proceedings, composition of the court, criminal proceedings

Summary

The purpose of this work is to analyze the legal nature of demands contained in the appeal, including their function in the criminal trial, as well as to determine whether and to what extent their content is binding on the appellate court, and whether the appellant is entitled to amend them during the appeal proceedings. The article focuses on presenting the views expressed so far in this matter in the literature of polish criminal procedure and jurisprudence of criminal courts. In the next step, the author analyzes the possible impact of the amendment of July 19, 2019, on those views. The article also contains the presentation of how to interpret Article 29 § 2 of the Code of Criminal Procedure in its current wording. 

Bibliography

Boratyńska K.T., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, Warszawa 2015.
Cieślak M., Podstawowe pojęcia dotyczące rewizji według k.p.k., „Palestra” 1960, nr 9.
Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984.
Czarnecki P., Ważny A., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, Warszawa 2020.
Grajcar T., Granice środka odwoławczego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 7–8.
Grajewski J., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 425–673 k.p.k., red. J. Grajewski, Kraków 2006.
Gruszecka D., w: Proces karny, red. J. Skorupka, Warszawa 2018.
Grzegorczyk T., w: T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2009.
Grzeszczyk W., Glosa do postanowienia SN z 10 V 1995 r., I KZP 9/95, „Prokuratura i Prawo” 1995, nr 9.
Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., w: Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do artykułów 1–296, red. P. Hofmański, Warszawa 2011.
Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., w: Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz do artykułów 297–467, red. P. Hofmański, Warszawa 2011.
Jasiński W., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa 2018.
Jasiński W., Petryfikacja składu sądu w przepisach intertemporalnych – uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2016 r., I KZP 9/16, „Ius Novum” 2017, nr 3.
Jasiński W., Skutki procesowego naruszenia przepisów o wyznaczaniu składu orzekającego w sprawach karnych, w: Węzłowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, Warszawa 2010.
Kalinowski S., Polski proces karny w zarysie, Warszawa 1981.
Kempisty H., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. M. Mazur, Warszawa 1971.
Kosonoga J., w: Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1–166, red. R.A. Stefański, S. Zabłocki, Warszawa 2017.
Łukowiak B., Nadużycie prawa w procesie karnym, „Problemy Prawa Karnego” 2020, t. 4.
Matras J., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. K. Dudka, Warszawa 2018.
Opala P., Glosa do wyroku SN z 1 III 2007 r., V KK 4/07, „Studia Iuridica Lublinensia” 2009, nr 12.
Skorupka J., w: Proces karny, red. J. Skorupka, Warszawa 2018.
Świecki D., Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym, Warszawa 2018.
Świecki D., Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2013.
Ważny A., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, Warszawa 2015.
Zabłocki S., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom III, red. Z. Gostyński, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Warszawa 2004.
Zabłocki S., Postępowanie odwoławcze w nowym Kodeksie postępowania karnego. Komentarz praktyczny, Warszawa 1997.
Zagrodnik J., Metodyka pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych i karnych skarbowych, Warszawa 2016.