The Concurrence of Crimes or Concurrence of Penalties? Side Notes on the Judgment of the Supreme Court of 13th November 2019, I KZP 8/19

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIV: 2020, numer 3
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIV: 2020, No. 3

Marcin Harasimowicz – Ph.D., attorney; ORCID: 0000-0002-4986-3259; contact e-mail: m.harasimowicz@lexalis.eu.

 


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

aggravated penalty, the real concurrence of crimes, the concurrence of penalties

Summary

The main purpose of this article is to discuss the consequences of changes made to the premises of the aggravated penalty by the amendment to the Criminal Code of February 20, 2015. The main part of the analysis consists of critical remarks to the Supreme Court’s opinion in the above-mentioned matter. The article includes historical, systemic, and functional arguments in favor of the position according to which the concurrence of penalties is not a premise of the aggravated penalty.

Bibliography

Andrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.   
Barczak-Oplustil A., Dyrektywy wymiaru kary łącznej w projektach nowelizacji Kodeksu karnego, w: Reforma Prawa Karnego, red. I. Sepioło-Jankowska, Warszawa 2014.
Barczak-Oplustil A., Dyrektywy wymiaru kary łącznej, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
Bojarski T., w: Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2011.
Buchała K., Krauze Z., Warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej a wyrok łączny (dwugłos), „Nowe Prawo” 1979, nr 9.
Buchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1980.
Buchała K., Wymiar kary łącznej, „Państwo i Prawo” 1972, z. 1.
Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Warszawa 1995.
Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1990.
Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Czyn ciągły i ciąg przestępstw w kodeksie karnym z 1997 r., Kraków 1999.  
Dukiet-Nagórska T., w: Prawo karne, część ogólna, szczególna i wojskowa, red. T. Dukiet-Nagórska, Warszawa 2016.
Gałązka M., w: A. Grześkowiak, F. Ciepły, M. Gałązka, D. Szeleszczuk, K. Wiak, S. Cypryś, Prawo karne. 2. Wydanie poprawione i uzupełnione, Warszawa 2009.
Gałązka M., w: Kodeks karny, Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2015.
Gałązka M., w: Kodeks karny, Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2017.
Gałązka M., w: Prawo karne, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2015.
Giezek J., Kilka uwag o modyfikacji podstaw wymiaru kary łącznej, w: Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach, red. P. Wiliński, Warszawa 2015.
Glaser S., Mogilnicki A., Kodeks karny. Komentarz, Kraków 1934.
Grzyb W., Realny zbieg przestępstw. Analiza dogmatyczna na tle Kodeksu karnego z 1997 r., Warszawa 2013.
Harasimowicz M., Nowy model kary łącznej. Aspekty materialnoprawne, Kraków 2021 (w druku).
Harasimowicz M., O sumowaniu kar słów kilka – uwagi krytyczne, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2019, z. 1.
Indecki K., Liszewska A., Prawo karne materialne. Nauka o przestępstwie, karze i środkach penalnych, Warszawa 2002.
Kala D., Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 25 lutego 2005 r. i KZP 36/04, „Palestra” 2009, z. 1–2.
Kala D., Klubińska M., Kara łączna i wyrok łączny, Kraków 2017.  
Kala D., Klubińska M., Realny zbieg przestępstw – konieczny czy zbyteczny warunek orzeczenia kary łącznej? Uwagi na tle projektowanych zmian Kodeksu karnego, w: Reforma Prawa Karnego, red. I. Sepioło-Jankowska, Warszawa 2014.
Kala D., Klubińska M., Realny zbieg przestępstw – konieczny czy zbyteczny warunek orzeczenia kary łącznej? Uwagi na tle projektowanych zmian Kodeksu karnego, w: Reforma Prawa Karnego, red. I. Sepioło-Jankowska, Warszawa 2014.
Kala D., Nowelizacja przepisów o karze łącznej z 20 lutego 2015 r. w świetle paradygmatu racjonalnego prawodawcy, w: Kary i inne środki reakcji na czyn zabroniony w świetle noweli do Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r. Pokłosie XII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Warszawa 2016.
Kala D., Realny zbieg przestępstw, kara łączna, wyrok łączny – ocena obecnego stanu prawnego i propozycje jego zmiany, < http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego-2009-2013/konferencje/rok-2011/download,1514,3.html >.
Kalitowski M., Problematyka kary łącznej w nowym kodeksie karnym na tle obowiązującego prawa i doktryny, „Nowe Prawo” 1969, nr 10.
Kardas P., Instytucje probacyjne w perspektywie kary łącznej, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego, kara łączna, księga jubileuszowa profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
Kardas P., Pozorny i pomijalny zbieg przestępstw oraz ciągłość popełnienia przestępstwa, w: System Prawa Karnego, Tom 4, Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, red. L.K. Paprzycki, Warszawa 2016.
Kardas P., Problem warunkowego zawieszenia wykonania kary w kontekście zasad wymiaru kary łącznej oraz reguł intertemporalnych, w: Środki związane z poddaniem sprawcy próbie, red. J. Majewski, Toruń 2013.
Kardas P., Przestępstwo ciągłe w prawie karnym materialny: analiza konstrukcji modelowych na tle pojęcia czynu, zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw, Zakamycze 1990.
Kardas P., w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 53-116, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.
Kardas P., Wymiar kary łącznej, w: System Prawa Karnego, Tom 5. Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, red. T. Kaczmarek, Warszawa 2017.
Kardas P., Zbieg przestępstw i zbieg kar. Rozważania o podstawie wymiaru kary łącznej w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, nr 3.
Krauze Z., Kara łączna w polskim prawie karnym, „Palestra” 1972, nr 1.
Krauze Z., O zasadach łączenia kar inaczej, „Nowe Prawo” 1962, nr 6.
Krzymuski E., System Prawa Karnego ze stanowiska nauki i trzech kodeksów obowiązujących w Polsce. Część ogólna, Kraków 1921.
Kulik M., Wyrok łączny w praktyce sądowej w latach 2012-2013, Warszawa 2015.
Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1935.  
Marek A., Prawo karne, Warszawa 2009.
Mozgawa M., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2012.
Mozgawa M., w: Prawo karne materialne. Część ogólna, red. M. Mozgawa, Warszawa 2016.
Niewiadomska M., Wokół kary łącznej, „Palestra” 2004, nr 11–12.
Peiper L., Komentarz do Kodeksu karnego, prawa o wykroczeniach i przepisów wprowadzających wraz z niektóremi ustawami dodatkwemi i wzorami orzeczeń do prawa o wykroczeniach, Kraków 1933.
Pietrzyk M., Kara łączna a kara za ciąg przestępstw – próba wykładni art. 91 § 1-3 k.k., „Palestra” 2011, z. 7-8.
Pozorski J., Z problematyki kary łącznej i wyroku łącznego, „Nowe Prawo” 1966, nr 1.
Raglewski J., Glosa do uchwały SN z dnia 25 lutego 2005 r., i KZP 36/04, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2005, nr 12.
Ratajczak A., Niektóre zagadnienia realnego zbiegu przestępstw i wymiaru kary łącznej, „Nowe Prawo” 1966, nr 3.
Rejman G., w: Kodeks karny, część ogólna. Komentarz, red. G. Rejman, Warszawa 1999.  
Sądej R., Realny zbieg przestępstw a wyrok łączny, w: Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim prawie karnym. Materiały II Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2006.
Siewierski M., Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Komentarz, Warszawa 1965.
Siewierski M., w: J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1987.
Sławiński M., Dyrektywa pierwszego wyroku z art. 85 k.k. i jej konstytucyjne uwarunkowania – rozważania w perspektywie zasady równości, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
Spotowski A., Warunkowe zawieszenie wykonania kary a kara łączna, „Nowe Prawo” 1979, nr 5.  
Sroka T., Konstytucyjne aspekty instytucji kary łącznej. Zagadnienia wybrane, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
Szewczyk M., Kara łączna w polskim prawie karnym. Rozważania na tle doktryny i orzecznictwa sądowego, Kraków 1981.
Szewczyk M., w: Komentarz do Kodeksu karnego, część ogólna, red. K. Buchała, Warszawa 1994.
Szewczyk M., Wymiar kary łącznej w projekcie kodeksu karnego, „Przegląd Sądowy” 1995, nr 9.
Szewczyk M., Wymiar kary łącznej, „Nowe Prawo” 1982, nr 3–4.
Śliwiński S., Prawo karne materialne, Warszawa 1946.
Świda W., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 1966.
Tyszkiewicz L., Glosa do postanowienia SN z dnia 4 listopada 2003 r., V KK 233/03, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 7–8.
Warylewski J., Glosa do uchwały SN z dnia 25 lutego 2005 r., i KZP 36/04, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2005, nr 4.
Witkowska K., Postępowanie w sprawie wydania wyroku łącznego, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego, kara łączna, księga jubileuszowa profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
Wolter W., Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973.
Wolter W., O warunkach orzeczenia kary łącznej, „Nowe Prawo” 1962, nr 1.
Wolter W., O wyborze w łączeniu kar, „Nowe Prawo” 1962, nr 9.
Wolter W., Zarys systemu prawa karnego. Część ogólna. Tom II, Kraków 1934.
Wyrembak J., Warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej, w: Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie Kodeksu karnego z 1997 roku, red. T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk, Lublin 2006.
Ziembiński Z., Logika praktyczna. Wydanie piąte przejrzane i uzupełnione, Warszawa 1969.
Zimoch S., Dwie czy trzy sytuacje orzekania kary łącznej, „Nowe Prawo” 1972, nr 6.
Zoll A., w: K. Buchała, A. Zoll, P. Kardas, J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, W. Wróbel, Kodeks karny, część ogólna. Komentarz do art. 1-116 Kodeksu karnego, Zakamycze 1998.
Zoll A., Wstęp (Nowelizacja Kodeksu karnego z 1997 r.), „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2014, nr 13.
Żółtek S., w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz do art. 32-116, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2015.