Liability of State Treasury for „Judicial Errors” – Polish Experiences and Legal Solutions

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIV: 2020, numer 3
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIV: 2020, No. 3

Katarzyna Wiśniewska – Ph.D.; contact e-mail: k_wisniewska@autograf.pl.

 


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

judicial errors, State liability, compensation, wrongful detention, criminal justice system

 

Summary

In recent years, Poland has seen significant legislative changes in the criminal procedure which also affected State Treasury’s liability for „judicial errors”. These amendments and the frequency with which they were introduced underscore the need for appropriate analysis on the extent to which the law currently in force ensures effective compensation. The assessment is undertaken from the perspectives of international regulations, constitutional standards, as well as practical experiences. The following paper concentrates on the liability of the State Treasury for unfair application of coercive measures in criminal proceedings.

Bibliography

Chojniak Ł., Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, Warsaw 2013.
Dudka K., Dobosiewicz B., Odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie w praktyce orzeczniczej sądów powszechnych, < http://www.iws.org.pl/pliki/files/badania/raporty/raporty/Dobosiewicz%20Dudka%20Odszk%20za%20nies%C5%82%20skazanie%202012.pdf >.
Jasiński W., in: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, ed. J. Skorupka, Warsaw 2016.
Jasiński W., Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, wykonanie środka zabezpieczającego oraz niezasadne stosowanie środków przymusu po nowelizacji kodeksu postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2015, no. 9.
Jasiński W., Polish criminal process after the reform, Warsaw 2015.
Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, ed. P. Wiliński, Warszawa 2013.
Kruszyński P., Z problematyki odszkodowania za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie, in: Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci Profesora Stanisława Waltosia, ed. J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, Warsaw 2000.
Paprzycki L., in: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, ed. J. Grajewski, Kraków 2006.
Paprzycki L., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, LEX/el. 2015.
Rogacka-Rzewnicka M., Unconventional ways of adjudication in criminal cases within the solutions in the Polish trial, „Ius Novum“ 2016, no. 2.
Sobolewski P., Commentary on the judgement of the Constitutional Tribunal of 1 September 2006, SK 14/05, „Państwo i Prawo” 2007, no. 3.
Świecki D., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2018.
Trechsel S., Summers S.J., Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford 2006.
Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 1998.
Wąsek-Wiaderek M., Niesłuszne skazanie w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, in: Niesłuszne skazanie – przyczyny i skutki, ed. Ł. Chojniak, Warsaw 2017.
Wiśniewska K., Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego, niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie (pomiędzy teorią a praktyką), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2018, no. 4.