Zeszyt 1/2019

Od redakcji

--- zeszyt w redakcji i korekcie ---

 

  • Piotr Kardas, Aleksandra Kardas - Zasada równości w prawie karnym (zarys problematyki)

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

  • Mateusz Korzeniak, Mateusz Szurman - Domniemanie przestępnego pochodzenia mienia (jurydyczne ukształtowanie art. 45 § 2 k.k.)

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

  • Karolina Piech - Zawinienie na przedpolu czynu zabronionego a wprawienie się w stan niepoczytalności przez sprawcę uzależnionego

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

  • Michał Derek - Ochrona dobra prawnego jako warunek karalności abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

  • Daniel Kwiatkowski - Wpływ zatarcia skazania na fakt popełnienia przestępstwa oraz fakt skazania

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

  • Marcin Harasimowicz - O sumowaniu kar słów kilka (uwagi krytyczne)

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

  • Maciej Hadel - Kompetencje Ministra Sprawiedliwości w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych (rozważania na pograniczu procedury karnej i prawa administracyjnego)

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

  • Maria Bernacka-Siemion - Przedawnienie karalności w przypadku przestępstw kwalifikowanych kumulatywnie (na marginesie uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 20 września 2018 r., I KZP 7/18)

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

  • Ivan Smanio - Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2018 r., II KK 411/17 (podmiot przestępstwa z art. 300 § 2 k.k.)

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce

 

Newsletter