Rok/Volume XXIII: 2019 Zeszyt/Number 1

Od redakcji/From the Editor

Zapraszamy do lektury opracowań poświęconych dogmatycznym i praktycznym aspektom prawa karnego materialnego i procesowego. Zeszyt otwiera obszerne opracowanie na temat zasady równości w prawie karnym autorstwa Aleksandry Kardas i Piotra Kardasa. Następnie Mateusz Korzeniak i Mateusz Szurman analizują instytucję przepadku rozszerzonego, zaś Karolina Piech podejmuje temat zawinienia na przedpolu czynu zabronionego w kontekście wprawienia się w stan niepoczytalności przez sprawcę uzależnionego. Michał Derek omawia kwestię ochrony dobra prawnego jako warunku karalności abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo. Z kolei Daniel Kwiatkowski rozważa, jaki jest wpływ zatarcia skazania na fakt popełnienia przestępstwa oraz fakt skazania. Uwagi o sumowaniu kar w ramach kary łącznej, na gruncie projektowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian legislacyjnych, przedstawia Marcin Harasimowicz. Maciej Hadel analizuje kwestię kompetencji Ministra Sprawiedliwości w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, zaś Maria Bernacka-Siemion omawia problem przedawnienia karalności w przypadku przestępstw kwalifikowanych kumulatywnie. Problematykę pojęcia dłużnika na gruncie art. 300 § 2 k.k. analizuje w glosie Ivan Smanio. „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” to obowiązkowa lektura każdego karnisty: publikujemy dogmatyczne i procesowe analizy obowiązujących przepisów, naukowe komentarze do aktualnych projektów zmian w prawie karnym, prace z pogranicza teorii i filozofii prawa karnego oraz glosy. Zapraszamy do lektury bieżącego i kolejnych zeszytów.

 • PDF Table of contents/Spis treści

 • Piotr Kardas, Aleksandra Kardas
  Zasada równości w prawie karnym (zarys problematyki) ZOBACZ TEKST
  Equality principle in criminal law (an outline of issues) SEE FULL TEXT
 • Mateusz Korzeniak, Mateusz Szurman
  Domniemanie przestępnego pochodzenia mienia (jurydyczne ukształtowanie art. 45 § 2 k.k.) ZOBACZ TEKST
  Presumption of the illegal origin of assets (juridical construction of Article 45 § 2 of the Polish Criminal Code) SEE FULL TEXT
 • Karolina Piech
  Zawinienie na przedpolu czynu zabronionego a wprawienie się w stan niepoczytalności przez sprawcę uzależnionego ZOBACZ TEKST
  The so-called culpability in the foreground of the prohibited act and rendering oneself into a state of insanity in case of the addicted perpetrator SEE FULL TEXT
 • Michał Derek
  Ochrona dobra prawnego jako warunek karalności abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo (perspektywa aksjologiczna) ZOBACZ TEKST
  Protection of the legal interest as the condition for the criminalization of the abstract exposure to danger (an axiological perspective) SEE FULL TEXT
 • Daniel Kwiatkowski
  Wpływ zatarcia skazania na fakt popełnienia przestępstwa oraz fakt skazania ZOBACZ TEKST
  Impact of the expungement of sentence on the fact of committing a crime and the fact of conviction SEE FULL TEXT
 • Marcin Harasimowicz
  O sumowaniu kar słów kilka (uwagi krytyczne) ZOBACZ TEKST
  A few words about adding penalties (critical remarks) SEE FULL TEXT
 • Maciej Hadel
  Kompetencje Ministra Sprawiedliwości w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych (rozważania na pograniczu procedury karnej i prawa administracyjnego) ZOBACZ TEKST
  Competences of the Minister of Justice in criminal cases in international relations (considerations on the basis of criminal procedure and administrative law) SEE FULL TEXT
 • Maria Bernacka-Siemion
  Przedawnienie karalności w przypadku przestępstw kwalifikowanych kumulatywnie (na marginesie uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 20 września 2018 r., I KZP 7/18) ZOBACZ TEKST
  The prescription of punishability of crimes qualified cumulatively (remarks on the Resolution of Seven Judges of the Supreme Court of 20 September 2018, I KZP 7/18) SEE FULL TEXT
 • Ivan Smanio
  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2018 r., II KK 411/17 (podmiot przestępstwa z art. 300 § 2 k.k.) ZOBACZ TEKST
  Commentary to the Supreme Court decision of 12 April 2018, II KK 411/17 (the subject of a crime stated in Article 300 § 2 of the Polish Criminal Code) SEE FULL TEXT