A few words about adding penalties (critical remarks)

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIII: 2019, numer 1
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIII: 2019, No. 1

Marcin Harasimowicz – advocate, District Bar Council in Rzeszów; Ph.D. candidate, WSPiA Rzeszów


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

aggregate penalty, cumulative sentence, real concurrence of crimes, amendment of criminal law

Summary

The article discusses the consequences of removing the provisions of Chapter IX of the Polish Criminal Code concerning the aggregate penalty. In the author’s opinion, it is wrong to assume that the aggregate penalty and the sequence of crimes are institutions that improve the legal situation of a perpetrator. In fact (de lege lata) they often lead to the opposite effect. The author also questions the validity of accepting that the abovementioned change will lead to a decrease in the crime rate.

Bibliography

Barczak-Oplustil A., Dyrektywy wymiaru kary łącznej, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
Buchała K., Krauze Z., Warunkowe zawieszenie wykonania kary a wyrok łączny (dwugłos), „Nowe Prawo” 1972, nr 9.
Buchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1989.
Cychosz P., Konstytucyjny standard prawa karnego materialnego w orzecznictwie Trybunały Konstytucyjnego, Kraków 2015.
Darnowska A., Wymiar kary przy zbiegu przestępstw w prawie karnym kanonicznym i kara łączna w polskim prawie karnym, „Kościół i Prawo” 2015, vol. 4/2.
Dąbrowska-Kardas M., Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej Kodeksu karnego, Warszawa 2012.
Gałązka M., w: Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2012.
Giezek J., Kilka uwag o modyfikacji podstawy wymiaru kary łącznej, w: Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach, red. P. Wiliński, Warszawa 2015.
Grzyb W., Realny zbieg przestępstw. Analiza dogmatyczna na tle Kodeksu karnego z 1997 r., Warszawa 2013.
Gutowski M., Kardas P., Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, Warszawa 2017.
Kaczmarek T., Ogólne dyrektywy sądowego wymiaru kary, w: System Prawa Karnego. Tom 5. Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, red. T. Kaczmarek, Warszawa 2017.
Kardas P., Ciąg przestępstw w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r., „Palestra” 2015, t. 60, nr 7–8.
Kardas P., Kara łączna i ciąg przestępstw, w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.
Kardas P., Pozorny i pomijalny zbieg przestępstw oraz ciągłość popełnienia przestępstwa, w: System Prawa Karnego. Tom 4. Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, red. L.K. Paprzycki, Warszawa 2013.
Kardas P., Przestępstwo ciągłe w prawie karnym materialnym. Analiza konstrukcji modelowych na tle pojęcia czynu, zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw, Kraków 1999.
Kardas P., Wymiar kary łącznej, w: System Prawa Karnego. Tom 5. Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, red. T. Kaczmarek, Warszawa 2017.
Kardas P., Zbieg przestępstw czy zbieg kar? Rozważania o podstawie wymiaru kary łącznej w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 roku, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, z. 3.
Kardas P., Zbieg przestępstw i kara łączna w polskim prawie karnym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. „Sectio G” 2013, vol. 60/2.
Kulik M., Wyrok łączny w praktyce sądowej w latach 2012–2013, Warszawa 2015, < https://www.iws.org.pl/pliki/files/kolor_IWS_Kulik%20M._Wyrok%20%C5%82%C4%85czny.pdf >.
Majewski J., Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015, Warszawa 2015.  
Makarewicz J., Klasycyzm i pozytywizm w nauce prawa karnego, „Przegląd Prawa i Administracji” 1896, t. 21, z. 8–9.
Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938.
Makarewicz J., Recenzja książki M. Szerera „Kara. Szkic socjologiczny”, „Przegląd Prawa i Administracji” 1911.
Plebanek E., Wybrane zagadnienia sporne dotyczące modelu wymiaru kary łącznej w trybie wyroku łącznego, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
Pozorski J., Z problematyki kary łącznej i wyroku łącznego, „Nowe Prawo” 1966, nr 1.
Strycharczyk Ł., Kara łączna przed i po nowelizacji, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2015, nr 1.
Witkowska K., Postępowanie w sprawie wydania wyroku łącznego, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
Wojtaszczyk A., Mechanizmy racjonalizacji odpowiedzialności karnej polegające na sumowaniu działalności sprawcy a instytucja kary łącznej, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
Zoll A., Charakter prawny kary łącznej, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
Zoll A., w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom 1. Część 2. Komentarz do art. 53–116, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.