The Competences of the Minister of Justice in criminal cases in international relations (considerations on the basis of criminal procedure and administrative law)

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIII: 2019, numer 1
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIII: 2019, No. 1

Maciej Hadel – Ph.D. candidate, Department of Administrative Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University in Krakow, assistant to the judge at the District Court for Krakow-Podgorze in Krakow, from March 2019 a judge’s trainee at the National School of Judiciary and Public Prosecution in Krakow


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

Minister of Justice, competence, taking over of criminal prosecution, transfer of criminal prosecution, extradition, administrative discretion

Summary

The article concerns the competences of the Minister of Justice in criminal cases with an international element. The subject of detailed considerations are the powers of the said Minister in the taking over or transfer of criminal prosecution and extradition law. These competences can be analyzed from the perspective of administrative law, including the facultative realization of given competences by the administrative body and administrative discretion. Although these are not classic administrative proceedings, the final effect of which would be an administrative act, they may be subject to judicial-administrative control from the point of view of their legality.

Bibliography

Bator A., Kompetencja w prawie i prawoznawstwie, Wrocław 2004.
Buczma S. i in., Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Komentarz do działu XIII KPK, Warszawa 2016.
Demenko A., Prawo do obrony formalnej w transgranicznym postępowaniu karnym w Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
Jakimowicz W., Zewnętrzne granice uznania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2010, nr 5.
Kusak M., Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych. Podręcznik praktyczny, Warszawa 2017.
Lang W., Zarys analitycznej teorii uprawnienia, „Studia Prawnicze” 1985, z. 3-4.
Matczak M., Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków 2004.
Mozgawa-Saj M., Ekstradycja w polskim postępowaniu karnym, Warszawa 2015.  
Nita-Światłowska B., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Legalis 2018 (wydanie elektroniczne), komentarz do art. 590 k.p.k., teza 1.
Nita-Światłowska B., w: Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Legalis 2016 (wydanie elektroniczne), komentarz do art. 55 Konstytucji, teza 4.
Niżnik-Dobosz I., Samodzielność kompetencji organów właściwych w sprawie ochrony zabytków, w: Dziedzictwo, dobra kultury, zabytki, ochrona i opieka w prawie: praca zbiorowa, red. P. Dobosz, K. Szepelak, W. Górny, Kraków 2015.
Oleś M., Fakultatywne działania administracji publicznej, Warszawa 2018.
Opałek K., Z teorii dyrektyw i norm, Warszawa 1974.
Prawo administracyjne, red. J. Boć, wyd. 10, Wrocław 2004.
Świrydowicz K. i in., O nieporozumieniach dotyczących tzw. „norm zezwalających”, „Państwo i Prawo” 1975, nr 7.
Wróblewski J., Reguły prawne w analitycznej teorii prawa, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1985, t. 34.
Ziembiński Z., Kompetencja i norma kompetencyjna, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1969, nr 4.
Ziembiński Z., O zawiłościach związanych z pojęciem kompetencji