Protection of the legal interest as the condition for the criminalization of the abstract exposure to danger (an axiological perspective)

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIII: 2019, numer 1
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIII: 2019, No. 1

Michał Derek – Ph.D. candidate, Department of Criminal Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University in Krakow


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

legal interest, abstract exposure to danger, pro-constitutional interpretation, the Polish Criminal Code, the Constitution of the Republic of Poland

Summary

The starting point of this article is a question whether it is acceptable to criminalize the behavior that constitutes the early phase of the perpetration of the prohibited act if the argumentation for such a statement omits the issue of protection of the legal interest. The author presents the views considering the character of the offense of abstract exposure to danger in criminal law. In the next step, the statements concerning the protection of the legal interests as a condition for criminalization are discussed. The author accepts the idea that the Constitution of the Republic of Poland is an adequate instrument allowing for the interpretation of legal norms introducing the criminalization of offenses of abstract exposure to danger. This means that the co-application of the constitutional norms limits the freedom of applicability of the offenses of abstract exposure to danger.

Bibliography

Dębski R., Karalność usiłowania nieudolnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1999, nr 2.
Filipczak M., Odpowiedzialność karna a brak zagrożenia dla dobra prawnego przy przestępstwach abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 2016, nr 77.
Gruszecka D., Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karnistyczna, Warszawa 2012.
Gutowski M., Kardas P., Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, Warszawa 2017.
Hryniewicz E., Przestępstwa abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych, Warszawa 2012.
Królikowski M., Sprawiedliwość karania w społeczeństwach liberalnych. Zasada proporcjonalności, Warszawa 2005.
Liszewska A., Usiłowanie przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo, „Państwo i Prawo” 2012, nr 3.
Małecki M., Przestępstwo niezatrzymania pojazdu do kontroli drogowej (projektowany art. 178b Kodeksu karnego), „Paragraf na Drodze” 2016, nr 10.
Spotowski A., Funkcja niebezpieczeństwa w prawie karnym, Warszawa 1990.
Tarapata S., Kontrowersje wokół wyznaczania granic dobra prawnego – uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z 23 września 2009 r. (sygn. akt I KZP 15/09), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2012, z. 1.
Wróbel W., Pojęcie „dobra prawnego” w wykładni przepisów prawa karnego, w: Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, red. Ł. Pohl, Poznań 2009.
Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne, Kraków 2014.
Zoll A., O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego, „Krakowskie Studia Prawnicze” 1990, nr 23.