Impact of the expungement of sentence on the fact of committing a crime and the fact of conviction

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIII: 2019, numer 1
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIII: 2019, No. 1

Daniel Kwiatkowski – Ph.D. candidate, Department of Criminal Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University in Krakow


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

expungement of sentence, conviction, committing of a crime, res iudicata

Summary

The article is aimed at resolving the controversy in the criminal law doctrine referring to the basic effects of the expungement of sentence, that is the influence of this institution on the fact of conviction and the fact of committing a crime. The arising discrepancies are visible not only in the legal doctrine but above all in jurisprudence, and it seems that they have not been sufficiently explained. There are still judicial decisions referring to the opposing positions. The resolution of the presented problem aims at organizing the discussion concerning the expungement of sentence, as the presented issues form the basis for further considerations on the abovementioned topic.

Bibliography

Banasik K., Istota zatarcia skazania, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2017, nr 2.
Błaszczyk M., Instytucja zatarcia skazania w polskim prawie karnym, „Studia Iuridica” 2006, nr 46.
Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1994.
Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2012.
Kodeks karny. Część ogólna. Tom 1. Część 2. Komentarz do art. 53–116, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.
Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. M. Mozgawa, LEX 2017 (wydanie elektroniczne).
Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016.
Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2018.
Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2016.
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom 1. Art. 1–729, red. A. Jakubecki, LEX 2018 (wydanie elektroniczne).
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1. Art. 1–366, red. H. Dolecki, Warszawa 2013.
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1. Art. 1–50538, red. M. Manowska, Warszawa 2015.
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1. Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2016.
Krajewski R., Zatarcie skazania w prawie karnym, „Państwo i Prawo” 2007, nr 11.
Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.
Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.
Politowicz K.A., Zatarcie skazania w przypadku śmierci beneficjenta nawiązki, „Probacja” 2014, nr 1.
Stefańska B.J., Glosa do postanowienia SN z 4 I 2011 r., SDI 32/10, „Palestra” 201, nr 9–10.
Stefańska B.J., Glosa do wyroku SA w Katowicach z 29 X 2009 r., II AKa 322/09, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 6.
Stefańska B.J., Glosa do wyroku SN z 10 XI 2010 r., IV KK 326/10, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2011, nr 1.
Stefańska B.J., Glosa do wyroku SN z 29 VIII 2013 r., IV KK 168/13, „Przegląd Sądowy” 2014, nr 6.
Stefańska B.J., Skutki zatarcia skazania, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 10.
Stefańska B.J., Ujawnienie zatartego skazania, a przestępstwo zniesławienia, w: Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, red. M. Mozgawa, Warszawa 2013.
Stefańska B.J., Zatarcie skazania na mocy orzeczenia sądu, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2007, nr 4.
Stefańska B.J., Zatarcie skazania, Warszawa 2014.
System Prawa Karnego. Tom 4. Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, red. L.K. Paprzycki, Warszawa 2016.
Tarapata S., Kilka uwag na temat nowelizacji przepisów Kodeksu karnego dotyczących instytucji przedawnienia oraz zatarcia skazania, „Palestra” 2015, nr 7–8.
Zatorski W., Wpływ zatarcia skazania i zarządzenia wykonania kary na związanie sądu cywilnego wyrokiem skazującym z obowiązkiem naprawienia szkody oraz egzekucję tego obowiązku, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2015, nr 1.
Zimoch S., Istota i znaczenie instytucji zatarcia skazania, Warszawa 1979.