Commentary to the Supreme Court decision of 12 April 2018, II KK. 411/17 (the subject of a crime stated in Article 300 § 2 of the Polish Criminal Code)

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIII: 2019, numer 1
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIII: 2019, No. 1

Ivan Smanio – restructuring counsellor, member of the Presidium and the Secretary of the Insolvency Law Section of the Allerhand Institute in Krakow


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

crimes against business transactions, obstruction of the satisfaction of creditor’s claims, action pauliana, joint perpetration, individualization of responsibility

Summary

The author of the commentary critically refers to the thesis of the Supreme Court that criminally liable on the basis of Article 300 § 2 of the Polish Criminal Code (k.k.) is not only a personal debtor but also a person liable to the creditor materially (material debtor). Referring to the second thesis of the Supreme Court, the author of the commentary indicates that a third party within the meaning of Article 527 of the Polish Civil Code (k.c.) due to the lack of a contractual tie with the creditor cannot be classified as a “debtor” for the purposes of Article 300 § 2 k.k. In the author’s opinion, the extraneus figure is an alternative way for assigning to a third party within the meaning of Article 527 k.c. the criminal liability for an offense under Article 300 § 2 k.k. without the need to extend the term “debtor” as was done in the commented judgment.

Bibliography

Gałązka M., w: Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2018.
Grzegorczyk P., Sytuacja prawna wierzyciela pauliańskiego w razie wszczęcia przez wierzycieli osoby trzeciej egzekucji z jej majątku, „Monitor Prawniczy” 2013, nr 15.
Kardas P., w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom 1. Komentarz do art. 1–116, red. A. Zoll, Warszawa 2012.
Majewski J., w: K. Buchała i in., Komentarz do ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, Warszawa 1995.
Potejko P., Małżonek dłużnika, jako podmiot czynu zabronionego z art. 300 § 2 KK, „Monitor Prawniczy” 2012, nr 22.
Radwański Z., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2005.
Safjan M., w: Kodeks cywilny. Tom 1. Komentarz art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018.
Zawłocki R., w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom 2. Komentarz do art. 222–316, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Warszawa 2010.
Zawłocki R., w: System Prawa Karnego. Tom 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, red. R. Zawłocki, Warszawa 2011.