Rok/Volume XXVI: 2022 Zeszyt/Number 1-2

 • Table of contents / Spis treści
 • Beata Czechowicz
  Cudzoziemiec jako ofiara przestępstwa w polskim procesie karnym (prawa i obowiązki) ZOBACZ TEKST
  Foreigner as a victim of crime in the Polish criminal process (rights and obligations) SEE FULL TEXT

 • Patrycja Dyluś-Borcz, Natalia Klima-Piotrowska, Bartłomiej Piotrowski
  Cudzoziemiec jako sprawca przestępstwa w polskim procesie karnym (prawa i obowiązki) ZOBACZ TEKST
  Foreigner as a perpetrator of crime in the Polish criminal process (rights and obligations) SEE FULL TEXT
 • Dominik Zając
  Odpowiedzialność karna za przestępstwa popełniane w związku ze stosowaniem push-backów ZOBACZ TEKST
  Criminal liability for crimes committed in connection with the use of push-back SEE FULL TEXT
 • Szymon Tarapata, Witold Zontek
  Obowiązek wykonania rozkazu i niewykonanie rozkazu oraz ich prawnokarne konsekwencje ZOBACZ TEKST
  Obligation to obey an order and failure to obey an order and their criminal law consequences SEE FULL TEXT
 • Daniel Brodowski
  Znamię modalne przemocy, podstępu i współdziałania na przykładzie art. 264 § 2 Kodeksu karnego ZOBACZ TEKST
  Denotation of violence, deceit and complicity on the example of Article 264 § 2 of the Criminal Code SEE FULL TEXT
 • Wiktor Antolak, Szymon Tarapata, Witold Zontek
  Przekroczenie granicy i pobyt na terytorium Polski imigrantów w warunkach stanu wyższej konieczności ZOBACZ TEKST
  Crossing the border and staying on the territory of immigrants under conditions of state of necessity  SEE FULL TEXT
 • Katarzyna Trzosińska
  Dopuszczalność przeszukiwania, pozbawiania mienia, ograniczania kontaktów i zatrzymywania imigrantów w kontekście uprawnień osób kontrolowanych ZOBACZ TEKST
  Permissibility of search, deprivation of property, restriction of contacts and detention of immigrants in the context of the powers of controlled individuals SEE FULL TEXT
 • Joanna Hetnarowicz-Sikora
  Konsekwencje braku legalności stanu wyjątkowego dla orzekania kar za wykroczenia i nakładania mandatów za naruszenia rygorów tego stanu (na przykładzie zakazu przebywania na obszarze stanu wyjątkowego) ZOBACZ TEKST
  Consequences of the lack of legality of the state of emergency for the adjudication of petite offences and the imposition of fines for violations of the rigors of the state of emergency (using the example of the prohibition on staying in the area of the state of emergency)  SEE FULL TEXT
 • Joanna Hetnarowicz-Sikora
  Odpowiedzialność karna za pobyt i przemieszczanie się w strefie zakazu przemieszczania (w perspektywie pomocy humanitarnej)  ZOBACZ TEKST
  Criminal liability for staying and moving in the no-go zone (in a humanitarian perspective)  SEE FULL TEXT
 • Paweł Burzyński, Ewa Janczur
  Pozbawienie wolności migrantów  ZOBACZ TEKST
  Deprivation of migrants’ liberty  SEE FULL TEXT