Rok/Volume XXV: 2021 Zeszyt/Number 3

 • Table of contents / Spis treści
 • Michał Jerzy Dębowski
  Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody związane z postępowaniem karnym w zakresie nieuregulowanym w rozdziale 58 Kodeksu postępowania karnego ZOBACZ TEKST
  Principles of Liability for Damages in Connection With Criminal Proceedings Outside the Scope of Chapter 58 of the Code of Criminal Procedure SEE FULL TEXT

 • Jacek Karakulski
  Wymierzanie odpowiedzialności karnej za niedostosowanie się do zakazów i nakazów pandemicznych po ich uchyleniu (o rozbieżności w uznawaniu depenalizacji nienoszenia maseczek w miejscu nakazanym wobec znoszenia rozporządzeń covidowych) ZOBACZ TEKST
  Sentencing for Non-Compliance With Pandemic Prohibitions and Orders After Their Derogation. On Differences in the Recognition of the Depenalization of Not Wearing Masks in a Prescribed Place in the Face of Repealing Anti-Covid Measures SEE FULL TEXT
 • Jakub Kisiel
  Konstytucyjność algorytmicznego wymierzania kary w prawie karnym w Polsce ZOBACZ TEKST
  Constitutionality of Algorithmic Sentencing in Polish Criminal Law SEE FULL TEXT
 • Bartosz Łabuś
  Przestępstwo niealimentacji (artykuł 209 Kodeksu karnego) w perspektywie kryteriów wielości przestępstw i zasady res iudicata ZOBACZ TEKST
  The Offense of Non-Alimony in the Context of Criteria of a Multiplicity of Crimes and the Principle of Res Iudicata SEE FULL TEXT
 • Aleksandra Malinowska-Bizon
  Odpowiedzialność sprawców wykorzystywania seksualnego małoletnich poniżej lat 15 w kontekście znamion przestępstwa z artykułu 197 Kodeksu karnego ZOBACZ TEKST
  The Liability of Perpetrators of Sexual Abuse of Minors Under the Age of 15 in the Context of the Elements of the Prohibited Act Stated in Article 197 of The Polish Criminal Code SEE FULL TEXT
 • Andrzej Porębski
  Analiza skupień zorganizowanych grup przestępczych jako przykład zastosowania metod statystycznych w kryminologii ZOBACZ TEKST
  Cluster Analysis of Organized Crime Groups as an Example of the Employment of Statistical Methods in Criminology SEE FULL TEXT
 • Vukan Slavković
  Analiza prawnoporównawcza współdziałania w popełnieniu przestępstwa ZOBACZ TEKST
  Comparative Legal Analysis of Complicity in a Crime SEE FULL TEXT