The Liability of Perpetrators of Sexual Abuse of Minors Under the Age of 15 in the Context of the Elements of the Prohibited Act Stated in Article 197 of The Polish Criminal Code

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXV: 2021, numer 3
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXV: 2021, No. 3

Aleksandra Malinowska-Bizon – the prosecutor in the District Prosecutor’s Office in Kartuzy; e-mail: a.malinowskabizon.070@studms.ug.edu.pl


Full text in PDF (open access)

PDF

 

Keywords

minor victim, criminal procedure, child, rape, criminal responsibility

Summary

The purpose of this article is to present the difficulties in collecting evidence during
preparatory and judicial proceedings concerning sexual violence against young children,
in particular rape, in the light of existing legal solutions, that is the elements of
the prohibited act stated in Article 197 of the Polish Criminal Code. The author points
to the discrepancies in the definitions of rape functioning in Polish law and those found
in international conventions and the judicial practice of the European Court of Human
Rights, suggesting a departure from the traditional and literal interpretation of the elements
that constitute the prohibited act of rape.

Bibliography

Adams J.A., Knudson S., Genital findings in adolescent girls referred for suspected sexual abuse, „Archives of Pediatric and Adolescent Medicine” 1996, nr 15.
Bielski M., Rozdział XXV, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, w: Kodeks karny Część szczególna, Komentarz, t. II Komentarz do art. 117 – 277 kk, red. A. Zoll, Warszawa 2008.
Brilleslijper-Kater S., Friedrich W.N., Corwin D.L., Wiedza na temat seksualności i reakcje emocjonalne jako wskaźniki wykorzystywania seksualnego u małych dzieci–wzywania teoretyczne i badawcze, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2012, nr 4 (41).
Clayden G., Anal appearances and child sexual abuse, „Lancet” 1987, nr 1.
Czub M., Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie, Sopot 2015.
Dąbrowska M., Grooming–wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne, Warszawa 2018.
Dudka K., Praktyka ścigania przestępstw zgwałcenia w świetle badań Instytutu Sprawiedliwości, w: Zgwałcenie. Definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar, red. L. Mazowiecka, Warszawa 2016.
Eckenrode J., Laird M., Doris J., School performance and disciplinary problems among abused and neglected children, „Developmental Psychology” 1993, vol. 29.
Eicchstaedt K., Gałecki P., Depko A., Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń, Warszawa 2017.
Erickson M.F., Egeland B., A developmental view of the psychological consequences of maltreatment, „School of Psychology Review” 1987, nr 16.
Filar M., Seksualne wykorzystanie dzieci w świetle polskiego kodeksu karnego (na tle porównawczym), „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2002, nr 1 (1).
Filar M., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016.
Flam A.M., Haugstvedt E., Sygnały testowe? Niewielkie znaki ważnych zdarzeń- badanie jakościowe okoliczności ułatwiających dorosłym zauważenie pierwszych oznak wykorzystywania seksualnego dzieci, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”
2014, nr 13 (1).
Friedrich W.N., Bezpośrednie konsekwencje wykorzystywania seksualnego dzieci, „Dziecko
Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2012, nr 4 (41).
Friedrich W.N., Korelaty zachowań seksualnych małych dzieci, „Dziecko krzywdzone.
Teoria, badania, praktyka” 2004, nr 9.
Glaser D., Frosh S., Dziecko seksualnie wykorzystywane, Warszawa 1995.
Hermann J.L., Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi, Gdańsk 1999.
Hewitt S.K., Assessing allegations of sexual abuse in preschool children: Understanding small voices, Thousand Oaks, S.A., 1999.
Hobbs C.J., Wynne J.M., Buggery in childhood – a common syndrome of child abuse, „Lancet” 1986, nr 2.
Hobbs C.J., Wynne M., Sexual abuse of English boys and girls: The importance of anal examination, „Child Abuse and Neglect” 1989, nr 13.
Jabłońska K., Przemoc i wykorzystywanie seksualne dzieci w praktyce zawodowej ratowników medycznych, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2020, nr 19 (1).
Kemp C., Sexual abuse, another hidden pediatric problem, „Pediatrics” 1978, nr 62.
Kendall-Tackett K.A., Wiliams L.M., Finkelhor D., Impact of sexual abuse on children: A review and synthesis of recent empirical studies, „Psychological Bulletin” 1993, nr 113 (1).
Konarska-Wrzosek V., w: Kodeks Karny, Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Lex 2018.
Kunicka-Michalska B., Wybrane problemy przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnianych za pośrednictwem systemu informatycznego, „Przegląd Prawa Karnego” 2003, 22.5.
Lamers-Winkelman F., Lamers J.M., Brikeslijper-Kater S., The recollection of children from multi-problem families about a camping experience, 2004.
Marzec-Holka K., Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno – kryminologiczne, Bydgoszcz 1999.
Minuchin S., Montalvo B., Guerney B.G., Rosman B.L., Schumer F., Families of the slums: An exploration of their structure and treatment, New York 1967.
Mozgawa M., Budyn-Kulik M., Prawnokarne aspekty pedofilii. Analiza dogmatyczna i wyniki badań empirycznych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2006, z. 2.
Mozgawa M., w: Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. M. Mozgawa, LEX/el. 2019.
Mozgawa M., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2019.
Muram D., Child sexual abuse – genital tract findings In prepubertal girls, I. The unaided medical examination, „American Journal of Obstetric and Gynecology” 1989, nr 160.
Muram D., Child sexual abuse: Relationship between sexual acts and genital findings, „Child Abuse and Neglect” 1989, nr 13.
Myśliwiec H., Zgwałcenie pedofilskie i kazirodcze – charakterystyka nowych kwalifikowanych typów zgwałcenia, „Czasopismo Prawa karnego i Nauk Penalnych” 2010, z. 3.
Płatek M., Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce, Warszawa 2011.
Płatek M., Pozorna ochrona dziecka przed wykorzystaniem seksualnym (po nowelizacji k.k), „Państwo i Prawo” 2011, z. 2.
Płatek M., Współczesne zagadnienia kryminalizacji i penalizacji przestępstw seksualnych, w: Granice kryminalizacji i penalizacji, red. S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2013.
Pospieszyl I., Razem przeciw przemocy, Warszawa 1999.
Pospieszyl K., Przestępstwa seksualne, Warszawa 2006.
Rosenhan D.L., Seligman M.E.P., Psychopatologia, Warszawa 1994.
Sajkowska M., Dziecko wykorzystywane seksualnie. Diagnoza, interwencja, pomoc psychologiczna, Warszawa 2010.
Scheeringa M.S., Peebles C.D., Cook C.A., Zeanah C.H., Toward establishing procedural, criterion, and discriminant validity for PTSD in early childhood, „Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry” 2001, vol. 40.
Spurek S., Ofiary zgwałcenia a Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, w: Zgwałcenie. Definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar, red. L. Mazowiecka, Warszawa 2016.
Szymańska-Pytlińska M., Chodecka A., Zagrożenia wtórną wiktymizacją dziecka – ofiary wykorzystywania seksualnego związane z badaniami sądowymi, „Dziecko krzywdzone.
Teoria, badania, praktyka” 2014, nr 13 (1).
Uławska M., Czynniki modyfikujące ujawnienie przez dziecko doświadczeń wykorzystania seksualnego, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2007, nr 21 (4).
Use of anatomical dolls in child sexual abuse assessments, American Professional Society on the abuse of Children, Chicago, IL, 1995.
Warylewski J., w: Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, t. 1, red. A. Wąsek, Warszawa 2006.
Warylewski J., Przestępstwa seksualne, Gdańsk 2001.
Warylewski J., w: System Prawa Karnego, Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, t. 10, red. J. Warylewski, Warszawa 2012.
Wolter W., Funkcja błędu w prawie karnym, Warszawa 1965.
Zmarzlik J., Gdy sprawcą jest duchowny, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2015, nr 14 (1).