Principles of Liability for Damages in Connection With Criminal Proceedings Outside the Scope of Chapter 58 of the Code of Criminal Procedure

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXV: 2021, numer 3
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXV: 2021, No. 3

Michał Jerzy Dębowski - M.A., University of Warsaw; ORCID: 0000-0002-8685-9750, e-mail: michaljdebowski@gmail.com.


Full text in PDF (open access)

PDF

 

Keywords

criminal proceedings, liability for damages, wrongful conviction, wrongful imprisonment,
damage, public authority

Summary

The formal-dogmatic analysis of the norms applicable to the liability for damages in
connection with criminal proceedings has led to the conclusion that within the scope
not regulated in Chapter 58 of the Code of Criminal Procedure the general rules of a tort
regime or a regime of liability for damage caused in the exercise of public authority or
special provisions (other than Chapter 58 of the Code of Criminal Procedure) generally
apply. Numerous cases of damage caused by the exercise of public authority remain
unregulated in this chapter. These include damage caused by the public prosecutor’s conduct,
including the filing and sustaining of an indictment by the prosecutor. Chapter 58
of the Code of Criminal Procedure does not constitute a comprehensive regulation
but a fragmentary one, therefore, it is advisable to transfer its norms to the Civil Code.

Bibliography

Banaszczyk Z., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, w: System prawa prywatnego. Tom 6. Prawo zobowiązań – część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2018.
Boratyńska K.T., w: K.T. Boratyńska, Ł. Chojniak, W. Jasiński, Postępowanie karne, Warszawa 2018.
Bosek L., w: Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, red. L. Bosek, M. Safjan, Warszawa 2016.
Chojniak Ł., Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz za niesłuszne oskarżenie, Warszawa 2013.
Chojniak Ł., w: K.T. Boratyńska, Ł. Chojniak, W. Jasiński, Postępowanie karne, Warszawa 2018.
Garlicki L., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2017.
Gładoch M., Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy za rozstrój zdrowia psychicznego pracownika, „Praca i zabezpieczenie społeczne” 2019, nr 10.
Grabowska B., w: M. Bernatt, B. Grabowska, P. Kładoczny, A. Pietryka, B. Grabowska,
Skarga na przewlekłość postępowania, Warszawa 2010.
Hofmański P., Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018.
Horbaczewski R., Policjant dostanie zadośćuczynienie, „Rzeczpospolita” 2008, nr 303.
Jakubek-Lalik J., Mednis A., Niziołek M., Sześciło D., Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji, Warszawa 2014.
Jasiński W., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa 2020.
Kaliński M., Odpowiedzialność odszkodowawcza, w: System prawa prywatnego. Tom 6. Prawo zobowiązań – część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2018.
Kaliński M., Prawo prywatne o naprawieniu szkody wynikłej z naruszenia praw człowieka, w: Aurea praxis. Aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego. Tom II, red. J. Gudowski, K. Weitz, Warszawa 2011.
Kaliński M., Szkoda na osobie i jej naprawienie, Warszawa 2021.
Kozielewicz W., w: Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz do art. 425-682, red. D. Drajewicz, Warszawa 2020.
Krzyżanowska-Mierzewska M., Dobra administracja a orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w: W poszukiwaniu dobrej administracji, red. H. Izdebski, H. Machińska, Warszawa 2007.
Kuć M., Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2017.
Kuźmicka-Sulikowska J., w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2021.
Ludwiczek A., „Niewątpliwa niesłuszność” jako materialnoprawny warunek odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę spowodowaną zastosowaniem zatrzymania, „Przegląd Sądowy” 1999, nr 4.
Machnikowski P., w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2019.
Mularski K., w: Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 353-626, red. M. Gutowski, Warszawa 2019.
Olejniczak A., Radwański Z., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2018.
Oniszczuk J., Filozofia prawa, Warszawa 2012.
Osiński L., w: Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, red. J. Lachowski, Warszawa 2021.
Przybysz P., w: Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2017.
Samborski E., Zarys metodyki pracy prokuratora, Warszawa 2010.
Samol S., w: Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, red. S. Samol, D.E. Lach, K. Ślebzak, Warszawa 2010.
Skorupka J., Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Komentarz, Warszawa 2010.
Sobolewski P., w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IIIa. Zobowiązania. Część ogólna, red. K. Osajda, Warszawa 2017.
Stefański R.A., Odpowiedzialność za niesłuszne skazanie, niewątpliwie niesłuszne oskarżenie, przedstawienie zarzutów lub zastosowanie nieizolacyjnego środka zapobiegawczego, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 12.
Steinborn S., Skarga na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego na tle systemu środków zaskarżenia w polskim procesie karnym, w: Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, red. T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2017.
Szczepaniak R., w: Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 353-626, red. M. Gutowski, Warszawa 2019.
Szczerbińska-Byrska M., Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej niezgodnym z prawem działaniem władzy publicznej z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP w świetle jedności systemu prawa, „Państwo i Społeczeństwo” 2010, nr 4.
Świecki D., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016, red. D. Świecki, Warszawa 2016.
Świecki D., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa 2020.
Tarnowska D., Ocena zmian w zakresie roszczeń odszkodowawczych za błędy wymiaru sprawiedliwości (w tym pełnomocnika stron) według nowelizacji z 2013 r. (która zacznie obowiązywać z dniem 1 lipca 2015 r.), w: Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego, red. M. Rogacka- Rzewnicka, H. Gajewska-Kraczkowska, B. Bieńkowska, Warszawa 2015.
Wierzbowski M., Wiktorowska A., w: Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2017.
Wiliński P., Proces karny w świetle Konstytucji, Warszawa 2011.
Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001.
Wołąsiewicz J., Dobra administracja w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka. Doświadczenia Polski, w: W poszukiwaniu dobrej administracji,
red. H. Izdebski, H. Machińska, Warszawa 2007.
Wołąsiewicz J., Koncepcja ogólnego środka odwoławczego, w: G. Bernatowicz, K. Drzewicki, U. Gacek, D. Hübner, T. Jagland, M. Kulesza, J. Lenarčič, K. Lundgren, H. Machińska, R. Sikorski, M. Szpunar, P.A. Świtalski, J. Wołąsiewicz, K. Żurek, 20 lat Polski w Radzie Europy. Rada Europy – Unia Europejska wobec wyzwań współczesnego świata, Warszawa 2012.
Zagrodnik J., Instytucja skargi na wyrok sądu odwoławczego (rozdział 55a K.P.K.) – zarys problematyki, w: Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, red. T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2017.
Zych J., Rozbieżności w ustalaniu zadośćuczynienia, Ząbki 2016.