Constitutionality of Algorithmic Sentencing in Polish Criminal Law

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXV: 2021, numer 3
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXV: 2021, No. 3

Jakub Kisiel – M.A., B.Eng., Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University; ORCID: 0000-0002-5474-6954; e-mail: jakubkisiel8@gmail.com.


Full text in PDF (open access)

PDF

 

Keywords

criminal law, algorithms, artificial intelligence, constitutionality, sentencing, the right to
a fair trial, presumption of innocence

Summary

This article addresses the issue of the constitutionality of the use of algorithms in sentencing.
The author focuses on the analysis of two key provisions of the Constitution
regulating the presumption of innocence and the right to a court. The study shows
that an algorithm cannot be a court in the meaning of the Constitution. However, it is
possible to use algorithms on a similar basis as regarding the procedure on ticketing
for traffic offences.

Bibliography

Bojarski T., w: Kodeks wykroczeń. Komentarz aktualizowany, red. T. Bojarski, LEX/el.2021.
Chiao V., Predicting Proportionality: The Case for Algorithmic Sentencing, „Criminal Justice Ethics” 2018, t. 37 (3).
Dąbkiewicz K., w: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2017.
Dietvorst B.J., Simmons J.P., Massey C., Algorithm Aversion: People Erroneously Avoid
Algorithms after Seeing Them Err, „Journal of Experimental Psychology: General” 2015, t. 144 (1).
Florczak-Wątor M., w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja,Warszawa 2019.
Gefferie D., The Algorithmization of Payments, < https://towardsdatascience.com/the-algorithmization-of-payments-how-algorithms-are-going-to-change-the-payments-industry-5dd3f266d4c3 >.
Grzegorczyk T., w: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2012.
Hofmański P., Waltoś S., Proces karny, Warszawa 2020.
Jezusek A., Glosa do wyroku SN z dnia 13 września 2017 r., IV KK 55/17, „Prokuratura i Prawo” 2018.
McGee S., Rise of the Billionaire Robots: How Algorithms Have Redefined Hedge Funds,„The Guardian” z 15 maja 2016 r., < http://www.theguardian.com/business/us-money-blog/2016/may/15/hedge-fund-managers-algorithms-robots-investment-tips >.
Naleziński B., w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019.
Polanowski A., Ofensywa sztucznej inteligencji na zawody prawnicze, < http://www.codozasady.pl/ofensywa-sztucznej-inteligencji-na-zawody-prawnicze/ >.
Sarnecki P., w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.
Selingo J., Colleges Are Tracking Prospective Students’ Digital Footprints, „The Atlantic” z 11 kwietnia 2017 r., < https://www.theatlantic.com/education/archive/2017/04/how-colleges-find-their-students/522516/ >.
Simmons R., Big Data, Machine Judges, and the Legitimacy of the Criminal Justice System, „University of California Davis Law Review” 2018, t. 52.
Stobbs N., Hunter D., Bagaric M., Can Sentencing Be Enhanced by the Use of Artificial Intelligence?, „Criminal Law Journal” 2017, t. 41 (5).
Światłowski A., Jedna czy wiele procedur karnych, Sopot 2008.
Taracha A., The Use of Algorithms in Criminal Procedure (Selected Issues), „Studia Iuridica Lublinensia” 2020, z. 29 (5).
Trziciński J., Znaczenie autonomicznej wykładni konstytucji na przykładzie orzecznictwa sądów administracyjnych, w: Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, red. M. Smolak, Warszawa 2016.
Tuleja P., w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019.
Završnik A., Algorithmic justice: Algorithms and big data in criminal justice settings, „European Journal of Criminology” 2019.
Završnik A., Criminal Justice, Artificial Intelligence Systems, and Human Rights, „ERA Forum” 2020, t. 20 (4).