Zakres tzw. źródłowych czynów zabronionych – przestępstwo prania brudnych pieniędzy w kontekście regulacji międzynarodowych

Autor: Tomasz Wróbel
Data publikacji: 20 lutego 2013
Pozycja w wydaniu internetowym: 1/2013

W obecnym kształcie regulacji przestępstwa prania brudnych pieniędzy źródłowym czynem zabronionym może być tylko czyn stanowiący przestępstwo powszechne. De lege lata źródłowym czynem zabronionym nie może być czyn stanowiący przestępstwo skarbowe, wykroczenie skarbowe i wykroczenie powszechne. Regulacja przestępstwa prania brudnych pieniędzy w zakresie źródłowych czynów zabronionych nie czyni zadość zobowiązaniom międzynarodowym Rzeczpospolitej Polskiej.

Czytaj dalej

Rzecz o statusie młodocianego w prawie karnym. Uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2012 r., I KZP 5/12

Autor: Maciej Bocheński
Data publikacji: 27 września 2012
Pozycja w wydaniu internetowym: 16/2012

Na aprobatę zasługuje wyrażone w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r. stanowisko, iż zawarte w art. 115 § 10 k.k. sformułowanie „w czasie orzekania w pierwszej instancji” dotyczy czasu orzekania w tej instancji po raz pierwszy w sprawie. Sprawca, który w tym czasie był młodocianym w rozumieniu art. 115 § 10 k.k. zachowuje ten status do zakończenia postępowania prawomocnym orzeczeniem.

Czytaj dalej

Mediacje karne w opiniach stron postępowania oraz sędziów i prokuratorów – wyniki badań ankietowych. Część I

Autor: Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch, Dominika Lorek, Anna Sołtysiak-Blachnik, Piotr Zawiejski
Data publikacji: 27 września 2012
Pozycja w wydaniu internetowym: 13/2012

Badania dotyczące postrzegania mediacji przez strony postępowania oraz sędziów i prokuratorów przeprowadzono, by poznać i przeanalizować przyczyny znikomego wykorzystania tej instytucji w sprawach karnych. By ocenić społeczną gotowość do mediacji należy zbadać tak faktycznych, jak i potencjalnych pokrzywdzonych.

Czytaj dalej

Mediacje karne w opiniach stron postępowania oraz sędziów i prokuratorów – wyniki badań ankietowych. Część II

Autor: Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch, Dominika Lorek, Anna Sołtysiak-Blachnik, Piotr Zawiejski
Data publikacji: 27 września 2012
Pozycja w wydaniu internetowym: 12/2012

Wyniki badań dotyczące sędziów i prokuratorów ujawniły, że pomimo niewielkiej ilości spraw kierowanych do mediacji, instytucja ta jest przynajmniej przez część środowiska postrzegana pozytywnie. Ankietowani wskazują, że instytucja ta powinna być wykorzystywana przede wszystkim na etapie postępowania przygotowawczego. Znaczna większość respondentów wskazała, że mediacja ułatwia prowadzenie postępowania karnego. Część ankietowanych formułowała interesujący, choć daleko idący wiosek de lege ferenda wprowadzenia nowej, kontrolowanej przez sąd podstawy umorzenia postępowania w niektórych typach spraw, w wypadku pozytywnego wyniku mediacji.

Czytaj dalej

Rozprawa odmiejscowiona jako środek do walki z chuligaństwem stadionowym?

Autor: Dominik Morgała
Data publikacji: 27 września 2012
Pozycja w wydaniu internetowym: 11/2012

Instytucja rozprawy odmiejscowionej już od samego początku skazana była na porażkę. Brak było m.in. odpowiednich konsultacji, uwzględnienia zdania zarówno doktryny, jak i praktyki prawa karnego. Od początku oczywistym było, że instytucja ta nie może spełnić wszystkich stawianych wobec niej celów, w tym przede wszystkim dotyczących wzrostu poziomu bezpieczeństwa podczas masowych imprez sportowych, w szczególności meczów piłki nożnej, a także przyczynienia się do walki ze zjawiskiem chuligaństwa stadionowego.

Czytaj dalej