Rok/Volume XXIV: 2020 Zeszyt/Number 1

 • Table of contents / Spis treści
 • Michał Wantoła
  Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia okoliczności wpływających na wymiar kary i innych środków reakcji karnej
  The Burden of Proof and the Obligation to Prove Circumstances Affecting the Imposition of Penalties and Other Means of Criminal Response

 • Aleksandra Nieprzecka
  Przestępstwa karuzelowe jako continuum (wpływ konstrukcji czynu ciągłego na zbieg przepisów typizujących oszustwo oraz pranie brudnych pieniędzy)
  Carousel Frauds as a Continuum (Remarks on the Influence of a Continuous Act on the Concurrence of Legal Provisions Describing Fraud and Money Laundering)
 • Maciej Małolepszy, Monika Pierzchlewicz
  Wykonywanie pracy społecznie użytecznej w ramach kary ograniczenia wolności
  Performing Socially Useful Work as a Part of the Penalty of Limitation of Liberty
 • Weronika Mincewicz-Podrecka
  Prawnokarna odpowiedzialność administratorów danych osobowych (w związku z RODO)
  Criminal Liability of Personal Data Controllers (Analysis of Changes in the Legal Regulations on the Protection of Personal Data in the Context of the General Data Protection Regulation)
 • Bartosz Łukowiak
  Kontrowersje wokół skargi na wyrok sądu odwoławczego w procesie karnym
  Controversies Concerning the Appeal Against an Appellate Court Judgment in Criminal Trial
 • Łukasz Duśko, Mateusz Szurman
  „Postępowanie karne z oskarżenia publicznego” jako przesłanka zawieszenia rektora w pełnionej funkcji (art. 432 ust. 4 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce)
  “Criminal Proceedings in Cases Prosecuted by Public Accusation” as a Premise for Suspension of the Rector From His or Her Duties (Article 432 section 4 of the Law on Higher Education and Science)
 • Agnieszka Welento-Nowacka
  Zezwolenie na czasowy pobyt poza zakładem psychiatrycznym: wnioski po 3 latach od wprowadzenia zmian w Kodeksie karnym
  Permission for a Temporary Release From a Psychiatric Facility: Findings 3 Years After the Amendments to the Criminal Code
 • Szymon Tarapata
  Zezwolenie na czasowe opuszczenie szpitala psychiatrycznego przez osobę detencjonowaną (wybrane zagadnienia dogmatyczne)
  Permission for a Detained Person to Be Temporarily Released From a Psychiatric Facility (Selected Dogmatic Issues)