Zaburzenia preferencji seksualnych a „inne zakłócenia czynności psychicznych”

Autor: Anna Golonka
Data publikacji: 7 czerwca 2011
Pozycja w wydaniu internetowym: 26/2011

Streszczenie: W świetle nowelizacji kodeksu karnego z dnia 5 listopada 2009 r. traci uzasadnienie wskazywanie na „inne zakłócenia czynności psychicznych” jako jedną z racji psychiatrycznych (biologicznych) niepoczytalności, obejmującą swoim zakresem również zakłócenia preferencji seksualnych. Zaburzenia preferencji seksualnych wymagają wyraźnego odróżnienia od zaburzeń osobowości i zaburzeń sfery emocjonalnej, co znajduje uzasadnienie także w świetle znaczenia nadanego im przez psychiatrię i psychologię kliniczną. Pomiędzy dyspozycją zawartą w art. 31 § 1 k.k. i art. 93 k.k. (przesłanki uzasadniające zastosowanie środka zabezpieczającego) w świetle nowelizacji kodeksu karnego z dnia 5 listopada 2009 r. zachodzi nieprzewidziany przez ustawodawcę dysonans. W aktualnym brzmieniu art. 95a k.k. zaburzenia preferencji seksualnych uzasadniają jedynie orzeczenie o ograniczonej poczytalności sprawcy czynu zabronionego. Ograniczenia wynikające ze stosowania środka zabezpieczającego, o którym mowa w art. 95a k.k. (popełnienie przestępstwa skierowanego przeciwko wolności seksualnej i jego związek z zaburzeniami preferencji seksualnych) pozostają w sprzeczności z art. 93 k.k., z uwagi na szerokie ujęcie zaburzeń preferencji seksualnych w tym ostatnim artykule (z zastrzeżeniami ograniczeń wynikających z niespójnego charakteru art. 31 § k.k. i art. 93 k.k.)

Tags: środki zabezpieczające, niepoczytalność, ograniczona poczytalność, zakłócenie preferencji seksualnych