Przestępstwa o charakterze pedofilskim i przeciwko wolności seksualnej popełniane poprzez Internet w ujęciu polskiego kodeksu karnego

Autor: Piotr Siemkowicz
Data publikacji: 25 stycznia 2011
Pozycja w wydaniu internetowym: 7/2011

Streszczenie: W aktualnym brzmieniu art. 202 § 4a i 4b k.k. istnieje realne niebezpieczeństwo pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osoby, która nie ma faktycznej świadomości posiadania na twardym dysku komputera zakazanych prawem treści pornograficznych. Wskazany problem interpretacyjny można rozwiązać poprzez zamieszczenie w art. 202 § 4a i 4b k.k. zwrotu – „Kto… przechowuje lub posiada także na informatycznym nośniku danych w sposób zapewniający każdorazową dostępność treści pornograficznych…”. W aktualnym stanie prawnym art. 202 § 4b k.k. w odniesieniu do tzw. „pozorowanej pornografii dziecięcej” – chroniąc wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego (a więc osoby do 18 roku życia), roztacza faktycznie szerszą ochronę karnoprawną niż art. 202 § 4a k.k. w odniesieniu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej 15 roku życia. Art. 101 § 4 k.k. – określający między innymi okresy przedawnienia karalności przestępstw o charakterze pedofilskim z art. 202 k.k. – w obecnym jego brzmieniu uniemożliwia ustalenie precyzyjnego terminu przedawnienia karalności przestępstwa z art. 202 § 3 k.k. Zastosowanie tzw. „prowokacji policyjnej” z art. 19 ust. 1 ustawy o Policji w odniesieniu do czynu z art. 200a § 1 i § 2 k.k. w obecnym stanie prawnym nie wydaje się skuteczne dla ścigania sprawców przestępstwa groomingu.

Tags: grooming, pornografia dziecięca, prowokacja policyjna