Pokrzywdzony w postępowaniu karnym – spółka jawna czy jej wspólnicy?

Autor: Jan Jodłowski
Data publikacji: 28 maja 2011
Pozycja w wydaniu internetowym: 24/2011

Streszczenie: Aktualnie obowiązujący kodeks postępowania karnego w sposób zasadniczy rozszerzył, w porównaniu z poprzednio obowiązującą ustawą karnoprocesową, uprawnienia procesowe pokrzywdzonego. W obecnym stanie prawnym pokrzywdzony może skorzystać z licznych instytucji umożliwiających aktywny udział w toczącym się postępowaniu karnym (m.in. występować w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok lub zamiast oskarżyciela publicznego, złożyć wniosek o naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienie za doznana krzywdę itd.). Oceniając pozycję procesową tej strony postępowania karnego nie można również pominąć kluczowej w tym zakresie normy, mianowicie art. 2 § 1 pkt 3 k.p.k. Przepis ten ustanawia generalną zasadę, iż jednym z celów prowadzonego postępowania karnego jest uwzględnienie prawnie chronionego interesu pokrzywdzonego.

Tags: pokrzywdzony, spółka jawna