I Krakowskie Forum Karnistyczne – odpowiedzi panelistów na pytania sformułowane w czasie forum. Odpowiedź na pytania 11 i 12 z II panelu

Autor: Rafał Sławnikowski
Data publikacji: 28 maja 2011
Pozycja w wydaniu internetowym: 23/2011

Streszczenie: W poniższym opracowaniu zamieszczone zostały odpowiedzi prokuratora Rafała Sławnikowskiego na następujące pytania: Podstawą ewentualnego skazania z art. 296 k.k. jest wykazanie bezprawności, poprzez m.in. wskazanie na naruszenie określonych reguł postępowania w obrocie. Jednak czy sądy mogą rozstrzygać ekonomiczne wątpliwości dotyczące funkcjonowania rynku? Przykładem może być spór o OFE – środowisko ekonomistów podzieliło się praktycznie „na pół” w tej sprawie. Czy opinia biegłego ma wtedy jakikolwiek sens? Jak stwierdzenie o tym, że menadżer, który przywłaszcza sobie mienie firmy zajmuje się w istocie własnymi, a nie cudzymi, sprawami, ma się – w kontekście art. 296 par. 1 k.k. – do treści tego przepisu, w którym jest mowa o sprawcy, który „jest obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji… ” do zajmowania się cudzymi sprawami majątkowymi. Skoro jest obowiązany i np. nadużywa uprawnień, bo przykładowo wypłaca pieniądze z rachunku bankowego spółki, nie rozlicza się z nich i używa je na własne cele, to dlaczego takie działanie miałoby nosić znamiona wyłącznie przywłaszczenia? Czy nie powinno podlegać kumulatywnej kwalifikacji z art. 284 par. 1 k.k.?

Tags: działanie na szkodę spółki, przestępstwa menadżerskie