I Krakowskie Forum Karnistyczne – odpowiedzi panelistów na pytania sformułowane w czasie forum. Przestępstwo działania na szkodę spółki określone w art. 585 k.s.h. Kilka uwag w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

Autor: Wiesław Kozielewicz
Data publikacji: 28 maja 2011
Pozycja w wydaniu internetowym: 21/2011

Streszczenie: W art. 585 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) skryminalizowano działanie na szkodę spółki. Przepis ten brzmi: „Art. 585 § 1. Kto biorąc udział w tworzeniu spółki handlowej lub będąc członkiem jej zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo likwidatorem, działa na jej szkodę – podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie. § 2. Tej samej karze podlega, kto osobę wymienioną w § 1 nakłania do działania na szkodę spółki lub udziela jej pomocy do popełnienia tego przestępstwa”. Przestępstwo określone w art. 585 k.s.h. wykazujące wiele cech wspólnych z przestępstwem z art. 296 k.k., stanowi współczesny odpowiednik dwóch typów przestępstw określonych w art. 300 i art. 482 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502, ze zm.).

Tags: działanie na szkodę spółki