Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia okoliczności wpływających na wymiar kary i innych środków reakcji karnej

Autor: Michał Wantoła
Data publikacji: 26 września 2019 r.
Pozycja w wydaniu internetowym: 9/2019

Konstrukcje ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia, zwyczajowo odnoszone w literaturze przedmiotu do okoliczności istotnych z perspektywy ustalenia spełnienia przesłanek odpowiedzialności karnej, można również odnieść do okoliczności mających wpływ na wymiar kary i innych środków reakcji karnej. Autor dowodzi, że ciężar dowodu w odniesieniu do okoliczności drugiego rodzaju zasadniczo będzie spoczywał na oskarżycielu, dopuszcza jednak w tym zakresie określone wyjątki. Analizuje również kwestię obowiązku dowodzenia w tym zakresie, uznając tutaj zwiększenie roli sądu. Przedstawia również postulat de lege ferenda wprowadzenia odrębnej fazy postępowania karnego, w której sąd, uprzednio stwierdziwszy, że oskarżonemu należy przypisać odpowiedzialność karną, badałby wyłącznie okoliczności wpływające na wymiar kary i innych środków reakcji karnej.

Tags: wymiar kary, ciężar dowodu, obowiązek dowodzenia, domniemanie niewinności, model procesu karnego