Ochrona tajemnicy adwokackiej

Wprowadzenie do dyskusji: dr hab. Piotr Kardas, prof. UJ
Data: 14 października 2011

Zebranie naukowe Katedry poświęcone było problematyce oceny zgodności z konstytucyjnym standardem gwarancyjnym regulacji dotyczących tzw. podsłuchu procesowego (zawartych w rozdziale 26 k.p.k.), oraz tzw. podsłuchu pozaprocesowego (uregulowanego w kilku ustawach szczególnych, z punktu widzenia prowadzonej analizy punktem obniesienia była regulacja zawarta w art. 19 ustawy o Policji).

Problematyka zgodności wskazanych regulacji z konstytucyjnym standardem gwarancyjnym oparta została w pierwszej kolejności na próbie ustalenia relacji między określonymi w k.p.k. zakazami dowodowym, w tym w szczególności zakazem przesłuchania obrońcy w charakterze świadka na okoliczności, o których dowiedział się prowadząc sprawę lub udzielając porady prawnej, oraz przepisami określającymi zasady prowadzenia tzw. procesowego i pozaprocespowego podsłuchu. W trakcie analizy poddano także weryfikacji powszechnie przejmowane w polskim piśmiennictwie procesowym twierdzenie o zgodności regulacji zawartej w rozdziale 26 k.p.k. z konstytucyjnym standardem gwarancyjnym oraz braku zgodności z tym standardem regulacji zawartej w art. 19 ustawy o Policji. Dokonując całościowej oceny rozwiązań dotyczących podsłuchów na gruncie polskiego porządku prawnego uwagi wprowadzające do dyskusji zakończono konkluzją, wedle której zgodności z konstytucyjnym standardem gwarancyjnym zapewnić może jedynie nowelizacja ustawowych rozwiązań dotyczących podsłuchów, zarówno procesowego, jak i pozaprocesowego, sprowadzająca się do wprowadzenia do ustawy procesowej oraz regulacji pozakodeksowych wyraźnego przepisu statuującego zakaz prowadzenia kontroli i utrwalania rozmów obrońcy z mandantem oraz skorelowanych z tym przepisem rozwiązań określających tryb zniszczenia utrwalonych materiałów zawierających informacje związane z utrwalonymi rozmowami obrońcy z mandantem.

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.