Zeszyt 3/2013

 

  • PDFAgnieszka Barczak-Oplustil, Obowiązywanie zasady nullum crimen sine lege. Wybrane problemy, s. 5
  • PDFMikołaj Małecki, Kryteria przypisania zamiaru wynikowego. Uwagi na marginesie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 29 kwietnia 2013 r. (II AKa 62/13), s. 30
  • PDFAnna Golonka, Korupcja gospodarcza jako przestępstwo przeciwko zasadom uczciwej konkurencji, s. 51
  • PDFKamil Mamak, O niecelowości anonimizacji oskarżonych w sprawach medialnych, s. 71
  • PDFDominik Zając, Ujęcie na gorącym uczynku oraz przyznanie się do winy a doktrynalna koncepcja „faktycznie podejrzanego”, s. 83
  • PDFJoanna Raglewska, Janusz Raglewski, Kilka słów o znaczeniu rozstrzygnięcia zapadłego w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe dla postępowania przed organami skarbowymi, s. 93
  • PDFMichał Rams, Obowiązek skierowania pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości w kontekście rozumienia pojęcia „sądu krajowego, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu” na tle przepisów polskiej procedury karnej, s. 103
  • PDFAleksandra Wróbel, Środki zabezpieczające o charakterze medycznym w Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej, s. 121