Krótki komentarz do zmian w przepisach karnych ustawy transplantacyjnej

Autor: Adam Złotek
Data publikacji: 15 stycznia 2011
Pozycja w wydaniu internetowym: 3/2011

Streszczenie: Osobą biorącą udział w przeszczepieniu pozyskanych wcześniej komórek, tkanek lub narządów jest także sam biorca. Każde wszczepienie organu stanowi korzyść osobistą biorcy. Oznacza to, że jeśli organ został pozyskany wbrew przepisom ustawy (np. mimo istnienia sprzeciwu post mortem dawcy lub w wyniku naruszeń o charakterze administracyjnym) to sprawcą przestępstwa z art. 44 ust. 1 ustawy transplantacyjnej jest sam biorca. Nie będzie ponosił odpowiedzialności karnej lekarz, który dokonał pobrania organu wbrew przepisom ustawy (i to niezależnie od tego, czy odniesie korzyść osobistą lub majątkową), gdyż termin przeszczepianie użyty w art. 44 ust. 1 nie obejmuje swoim zakresem pobierania, co wynika pośrednio ze słowniczka pojęć (art. 2 ustawy transplantacyjnej). Rozpowszechnianie ogłoszeń dotyczących zbycia narządu w innym celu niż transplantacyjnym (np. w celu diagnostycznym) jest niekaralne.

Tags: transplantacja, pobieranie narządów