Zeszyt 1/2005

 

 • PDFGrzegorz Skowronek, Rola i znaczenie wykładni prowspólnotowej w procesie dekodowania norm prawa karnego Z problematyki zmian w prawie karnym skarbowym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, s. 5
 • PDFPiotr Kardas, Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi jako ustawowe kryterium wyznaczające zakres znaczeniowy pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną”. Rozważania na tle modeli interpretacyjnych prezentowanych w piśmiennictwie karnistycznym oraz orzecznictwie Sądu Najwyższego, s. 23
 • PDFPaweł Świerk, Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa lub jego pochwalanie – kilka uwag dotyczących art. 255 k.k. i art. 52a k.w, s. 57
 • PDFSławomir Szyrmer, Wybrane zagadnienia związane z orzekaniem obowiązku naprawienia szkody jako środka karnego, s. 69
 • PDFDorota Habrat, Analiza kar i środków karnych określonych w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, s. 91
 • PDFKatarzyna Dudka, Prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie a odpowiedzialność pokrzywdzonego za czyn z art. 240 k.k, s. 103
 • PDFDariusz Stachurski, Spór o istotę przesłanek procesowych w polskiej nauce procesu karnego, s. 113
 • PDFJerzy Migdał, Służba więzienna – model a rzeczywistość. Próba oceny, s. 139
 • PDFPiotr Kuziak, Usiłowanie podżegania w kontekście uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2003 r. I KZP11/03, s. 153
 • PDFEdyta Kawulok, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2004 r. I KZP 4/04, s. 191
 • PDFAgnieszka Pilch, Przegląd czasopism prawniczych, s. 197
 • PDFAgnieszka Barczak-Oplustil, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, s. 235