Przepisy karne nowej ustawy o sporcie

Wprowadzenie do dyskusji: mgr Mikołaj Iwański
Data: 5 listopada 2010

Przedmiotem zebrania Katedry Prawa Karnego UJ była tematyka przepisów karnych ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857). Referat na ten temat wygłosił doktorant w Katedrze, mgr Mikołaj Iwański. Nowa ustawa o sporcie, która weszła w życie 16 października 2010 r., zawiera regulacje prawnokarne (art. 46-52 ustawy). Przedmiotem referatu i dyskusji były następujące kwestie: 1) przedmiotu ochrony przestępstw zawartych w ustawie o sporcie, 2) zmiany kształtu przepisów dotyczących korupcji biernej i czynnej w sporcie (uchylenia art. 296b k.k. i wprowadzenia w jego miejsce art. 46 ustawy), 3) interpretacji nowego typu czynu zabronionego („insider-gambling” – art. 47 ustawy), 4) wykładni typów biernej i czynnej płatnej protekcji w sporcie (art. 49 ustawy) i 5) sposobu interpretacji nowego typu czynu zabronionego, tj. podawania dopingu małoletniemu lub osobie bez jej wiedzy (art. 50). Wszystkie wymienione kwestie omówione zostały również w kontekście kryminalnopolitycznego sensu nowych regulacji.

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.