Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem video z Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego.

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, zgodnie z zapowiedzią, zorganizowała 21 stycznia br. konferencję poświęconą propozycjom zmian w rozdz. XIX k.k. W konferencji wzięli udział przedstawiciele nauki prawa, praktycy, lekarze oraz przedstawiciele organizacji obywatelskich. Prof. Jarosław Majewski zreferował projektowane zmiany, poświęcając szczególną uwagę zrównaniu w ochronie karnoprawnej dziecka poczętego zdolnego do samodzielnego życia poza organizmem matki (art. 162a proj.). Zwrócił jednocześnie uwagę na wynikające z tego konsekwencje m. in. we wprowadzeniu karalności matki za umyślne pozbawienie życia takiego dziecka. Prof. Majewski wskazał na to, że Komisja Kodyfikacyjna oparła się na przyjętym kompromisie w sprawie dopuszczalności aborcji, precyzując jedynie tzw. przesłankę medyczną i przesłankę eugeniczną. Prof. Małgorzata Wąsek-Wiaderek przedstawiła stanowisko ETPCz w sprawach aborcyjnych, wskazując na zachowanie przez Komisję Kodyfikacyjną zakreślonych przez Trybunał standardów. Po prezentacji stanowiska Komisji Kodyfikacyjnej wywiązała się dyskusja, w której prezentowano poglądy zarówno ostro krytykujące projekt , jak i przedstawiające argumenty przemawiające za proponowanymi rozwiązaniami. Można odnieść wrażenie, że była to pierwsza wymiana poglądów, w której zdecydowanie przeważały argumenty merytoryczne nad ideologicznymi i już z tego powodu warta jest przestudiowania.