Zeszyt 4/2010

 

  • PDF Piotr Kardas, Konstrukcja idealnego zbiegu przestępstw a konstytucyjna i konwencyjna zasada ne bis in idem. Rozważania o konstytucyjnych i konwencyjnych granicach władzy ustawodawczej, s. 5
  • PDFEwa Weigend, Joanna Długosz, Stosowanie środka zabezpieczającego określonego w art. 95a § 1a k.k. w świetle standardów europejskich. Rozważania na tle wyroku ETPC z 17 grudnia 2009 r. w sprawie M. v. Niemcy, s. 53
  • PDFSzymon Tarapata, Dysputy wokół kompensacyjnych instrumentów prawa karnego, s. 75
  • PDFAndrzej Jezusek, Kara śmierci w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki, s. 101
  • PDFMarek Kulik, Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 7 kwietnia 2010 r. (II AKzw 232/10), s. 139
  • PDFAgnieszka Barczak-Oplustil, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 30 września 2010 r. (I KZP 16/10), s. 149