The Authenticity of a Private Document

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIII: 2019, numer 4
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIII: 2019, No. 4

Tomasz Kyś – Ph.D. candidate, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University in Krakow


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

document, authenticity, credibility, forgery, the origin of a document

Summary

The article regards the issue of the authenticity of private documents. Considerations presented in the article are based on the dogmatic and linguistic method. In the first place, the author analyzes ideas presented in the polish literature and case law. Then, based on some theoretical presumptions, he attempts to prove that authenticity understood as a factual origin of a document should be grounded on both physical and intellectual relations.  

Bibliography

Błachut J., Dokument jako przedmiot ochrony prawnokarnej, LEX 2011.
Kalitowski M., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016.
Kegel Z., Pojęcie dokumentu w ustawie, nauce i praktyce prawnokarnej, „Problemy kryminalistyki” 1967, nr 65.
Kłak C.P., Przestępstwo podrobienia dokumentu lub przerobienia dokumentu albo użycia takiego dokumentu, „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych” 2013, z. 10.
Lach A., w: Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2016.
Lutwak  A., Fałsz dokumentu z fałszywej wykładni art. 187 kod. Kar. - w szczególności do pism adwokackich, „Głos Prawa” 1935, z. 3–4.
Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.
Mozgawa M., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015.
Piórkowska-Flieger  J., Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w nowym kodeksie karnym, „Przegląd sądowy” 1997, nr 10.
Piórkowska-Flieger J., Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym, Kraków 2004.
Piórkowska-Flieger J., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016.
Piórkowska-Flieger J., Prawne i społeczne uzasadnienie karalności fałszu dokumentu, „Studia Iuridica Lublinensia” 2003, t. I.
Płońska A., Wiarygodność dokumentów w polskim prawie karnym, „Nowa kodyfikacja prawa karnego” 2014, t. XXXII.
Razowski T., w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2014.
Rejman G., Przestępstwa przeciwko dokumentom w świetle art. 270 i 271 k.k., „Przegląd Prawa Karnego” 1999, nr 19.
Wróbel W., w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom III, red. A. Zoll, Warszawa 2013.
Zakrzewski R., Ochrona wiarygodności dokumentów w nowym kodeksie karnym, „Przegląd ustawodawstwa gospodarczego” 1999, nr 7–8.
Żelichowski M., w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 222-316, t. II., red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2013.