Revoke of the Prohibition on Free Movement in the Context of the COVID-19 Epidemic and Criminal Liability for Petty Offenses

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIV: 2020, numer 2
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIV: 2020, No. 2

Tomasz IwanekPh.D., assessor in District Court in Pszczyna (Poland).

 


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

decriminalization, intertemporal law, petty offense, Article 54 of the Polish Code of Petty Offenses, movement of persons, COVID-19

Summary

The legal framework adopted to combat the SARS-CoV-2 epidemic in 2020 provides an opportunity to review and compare the views of criminal law scholars on the issues of normative change, derogation, and decriminalization. The numerous normative changes require we refer to the principles of criminal intertemporal law. The article is a dogmatic exercise, which uses the assumption that from March 25, 2020, to April 19, 2020, sanctions for the movement of persons due to the epidemic were in force. On the basis of this assumption, the author presents changes to the regulations governing prohibition on free movement and attempts to reconstruct the content of the appropriate legal norm. What follows is an analysis of the impact of normative changes on the validity of that norm and the application of the intertemporal principle to the issue in question.

Bibliography

Bojarski T., w: Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2020.
Bojarski T., Zasady obowiązywania ustawy karnej, w: System Prawa Karnego tom II, Źródła prawa karnego, red. T. Bojarski, Warszawa 2011.
Budyn-Kulik M., Kulik M., Wybrane aspekty funkcjonowania konstytucyjnej zasady ochrony zaufania na gruncie prawa karnego w perspektywie internalizacji norm prawnych jako warunku jej efektywności, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, t. 25.
Budyn-Kulik M., w: Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Warszawa 2019.
Cychosz P., Konstytucyjny standard prawa karnego materialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Kraków 2017.
Dudek P.M., Małecki M., Uchylenie rozporządzeń epidemicznych nie zniosło karalności czynów, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 9 czerwca 2020 r., nr 111, rok 26.
Duśko Ł., Szurman M., Bielski M., Uchylenie niektórych zakazów a ukaranie w związku z odmową przyjęcia mandatu karnego. Co o tym mówi prawo?, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 18 maja 2020 r., nr 95, rok 26.
Gensikowski P., w: Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Warszawa 2019.
Jankowski W., w: Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2013.
Kaczmarek P., Łabuda G., Razowski T., Retroaktywność prawa karnego skarbowego – wybrana problematyka (artykuł dyskusyjny), „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 5.
Kozłowska-Kalisz P., w: Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2009.
Kozłowska-Kalisz P., w: Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. M. Mozgawa, LEX el 2020.
Kulik M., Wąsek A., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016.
Kunicka-Michalska B., w: Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2015.
Marek A., Pojęcie prawa karnego, jego funkcje i podział (Wstęp do Systemu Prawa Karnego), w: System Prawa Karnego tom I, Zagadnienia ogólne, red. A. Marek, Warszawa 2010.
Michalska-Warias A., w: Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2020.
Peiper L., Komentarz do kodeksu karnego : prawa o wykroczeniach i przepisów wprowadzających wraz z niektóremi ustawami dodatkowemi i wzorami orzeczeń do prawa o wykroczeniach, Kraków 1933, t. 15.
Pohl Ł., Zakres i skutki depenalizacji wywołanej nowelizacją przepisu określającego znamiona przestępstwa nie alimentacji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, z. 4.
Sitarz O., Zmiana ustawy karnej w kontekście wyboru zasady intertemporalnej (art. 1 § 1 a art. 4 § 1 k.k.), „Przegląd Sądowy” 2015, nr 3.
Sobczak W., w: Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych. Komentarz, red. R. Wieruszewski, Warszawa 2012.
Wąsek A., w: Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, Warszawa 2006.
Wróbel W., Z zagadnień retroaktywności prawa karnego, „Przegląd Sądowy” 1993, nr 4.
Wróbel W., Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym, Kraków 2003.
Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2013.
Zientek J., Konsekwencje zmiany przepisów wykonawczych wypełniających treść normy blankietowej w kodeksie karnym skarbowym, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 4.
Zoll A., w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1–52 (cz. 1), red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.
Żółtek S., w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do artykułów 1–116, red. R. Zawłocki, M. Królikowski, Warszawa 2017.