Criminal Liability of the Auditor of the Supreme Audit Office for the Crime of Intellectual Forgery

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIV: 2020, numer 4
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIV: 2020, No. 4

Stanisław Dziwisz –  Ph.D., a legal adviser in the Supreme Audit Office, Regional Branch in Kraków; ORCID: 0000-0001-8937-3572.

 


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

intellectual forgery, post-control statements, Supreme Audit Office

Summary

The article analyses the elements of the crime of intellectual forgery, with particular emphasis on the criminal liability of auditors of the Supreme Audit Office (NIK) for certifying falsehood in the post-control statements. The author presents that NIK auditors are public officers within the meaning of Article 115 § 13 of the Polish Criminal Code (k.k.). It is also presented that the post-control statement is the document within the meaning of Article 271 k.k. and it contains a certification of the legally significant circumstances by an authorized person. The aim of this article is to demonstrate the possibility of imposing criminal liability for the crime described in Article 271 k.k. on the NIK auditors.

Bibliography

Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, t. II Część Szczególna, Warszawa 1977.
Dunaj B., Domowy popularny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.
Dziwisz S., Odpowiedzialność karna osób pełniących funkcje publiczne. Uwzględnienie statusu pracownika Najwyższej Izby Kontroli, „Kontrola Państwowa” 2016, nr 3.
Dziwisz S., Prawnokarna ochrona prawa do informacji publicznej – prawa i obowiązki naczelnego organu kontroli, „Kontrola Państwowa” 2019, nr 4.
Gałązka M., w: Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2018.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2001.
Góral R., Kodeks karny, Warszawa 2005.
Góralczyk W., Podstawy prawa i administracji, Warszawa 2014.
Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2018.
Jarzęcka-Siwik E., Skwarka B., Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Warszawa 2017.
Kalitowski M., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2008.
Mozgawa M., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015.
Piórkowska-Flieger J., Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym, Kraków 2004.
Piórkowska-Flieger J., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 marca 1998 r., II AKa 31/98, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1999, nr 4.
Piórkowska-Flieger J., w: System Prawa Karnego. T. 8 Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, red. L. Gardocki, Warszawa 2018.
Skwarka B., w: E. Jarzęcka-Siwik, M. Berek, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej, Warszawa 2018.
Wojciechowski J., Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1999.