Quasi-Forfeiture of a Motor Vehicle in the Amended Criminal Code

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXVII: 2023, numer 2
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXVII: 2023, No. 2

Jakub Stępień - mgr, aplikant adwokacki / M.A., advocate trainee; ORCID: 0000-0003-4812-4806; e-mail: jakub.stepien@icloud.com.


Full text in PDF (open access)

PDF

 

Keywords

criminal law, forfeiture of a motor vehicle, crimes against traffic safety, forfeiture of a value equivalent to a motor vehicle, penal populism

Summary

The article discusses the forfeiture of a motor vehicle in case of of alcohol and drug-related traffic offenses (Article 44b of the Polish Criminal Code), introduced by the amendment to the Criminal Code of July 7, 2022. Based on European and Polish police statistics, the author assesses the legitimacy of introducing this type of institution to Polish criminal law. The article also contains profound critique of the Article 44b, with an indication of its unconstitutionality and the fact that it is not a forfeiture but a hiddencriminal sanction of an arbitrarily applied nature. The text also indicates legislative errorsin the introduction of new regulations and analyzes the justification for the amendment’sproject, which leads to the conclusion that the amendment is populist.

Bibliography

15th Road Safety Performance Index Report, Raport Europejskiej Rady Bezpieczeństwa i Transportu, 2021.
Barczak-Oplustil A., Iwański M., Małecki M., Tarapata S., Populistyczna nowelizacja prawa karnego. Ustawa z dnia 7.07.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 762), Kraków 2022.
Bogdan G., w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117-211a, red. W. Wróbel, A. Zoll Warszawa 2017.
Cybulska E., Krajewska E., Analiza wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego, „Bezpieczeństwo i ekologia” 2018, nr 6.
Ćwiąkalski Z., w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część II. Komentarz do art. 53-116, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.
Daniluk P., O propozycji wprowadzenia do kodeksu karnego przepadku pojazdu mechanicznego (uwagi w związku z projektem z 16.09.2021 r.), „Państwo i Prawo” 2022, nr 3.
Garlicki L., Zubik M., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.
Górowski W., Szewczyk M., w:, Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część I. Komentarz do art. 1-52, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.
Gruszecka D., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2021.
Królikowski M., Zawłocki R., Prawo karne, Warszawa 2020.
Majewski J., Prawo karne dużo surowsze?, „Legalis” z 31 sierpnia 2022 r., < https://legalis.pl/prawo-karne-duzo-surowsze/ >.
Małecki M., Przepadek pojazdu wg populistów: niekonstytucyjna represja i językowe oszustwo, „Dogmaty Karnisty” z 15 lutego 2022 r., < https://www.dogmatykarnisty.pl/2022/02/przepadek-pojazdu-wg-populistow/ >.
Marek A., Prawo karne, Warszawa 2005.
Radziewicz P., w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, LEX/el. 2021.
Raglewski J., w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część I. Komentarz do art. 1-52, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.
Raglewski J., Glosa do uchwały SN z dnia 30 października 2008 r., I KZP 20/08,LEX/el. 2008.
Rzeplińska I., Konfiskata mienia. Studium z historii polityki kryminalnej, Warszawa 1997.
Sakowicz A., Sankcja bezwzględnie oznaczona (uwagi krytyczne na tle art. 148 § 2 k.k.), „Państwo i Prawo” 2006, nr 5.
Siwek M., Glosa do uchwały SN z dnia 30 października 2008 r., I KZP 20/08, „Przegląd Sądowy” 2009, nr 7–8.
Stefański R.A., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016.
Stępień J., Populizm penalny. Definicja, przejawy, ocena, „Przegląd Legislacyjny” 2022, nr 3.
Tarapata S., Przedmiot czynności wykonawczej a przedmiot służący do popełnienia przestępstwa. Glosa do uchwały SN z dnia 30 października 2008 r., I KZP 20/08, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2009, nr 3.
Wróbel W., w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część II. Komentarz do art. 53-116, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.
Wróblewski J., Teoria racjonalnego tworzenia prawa, Wrocław 1985. Wypadki drogowe w 2021 roku, raport roczny Policji za 2021 rok, < https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html >.
Wypadki drogowe w Polsce w 2021 roku, raport Komendy Głównej Policji, Warszawa 2022.