The Pandemic of Aggression? (the Impact of the SARS-CoV-2 Virus on the Violent Crime Increase)

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXVII: 2023, numer 2
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXVII: 2023, No. 2

Karolina Ejsmont-Sowała - student, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku / student, Faculty of Medicine with the Division of Dentistry and Division of Medical Education In English; ORCID: 0000-0002-0123-3784; e-mail: ejsmont.karolina@gmail.com.

Marcin Sowała - magister, Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku / Ph.D. Student, Department of Criminal Procedure, Faculty of Law, University of Bialystok; ORCID: 0000-0002-1960-9575; e-mail: m.sowala@uwb.edu.pl.


Full text in PDF (open access)

PDF

 

Keywords

the COVID-19 pandemic, SARS-CoV-2 virus, violence, violent crimes, home abuse, aggression

Summary

The aim of the article is to determine whether the COVID-19 pandemic affects human mental state, his or her aggressive behavior, and, as a consequence, whether it may cause
an increase in violent crime. The research conducted by the authors is twofold. First, the problem is analyzed from the medical side. The results of the research show that
both the SARS-CoV-2 virus infection and functioning in the covid reality have a large impact on the human psyche. Poor mental state can be a source of aggressive behavior.
The second part of the article is of criminological and legal nature. The results of the research allowed authors to determine that aggressive behavior pushes people to commit
violent crimes, although statistical data from the pandemic period do not show an increase in this type of crime.

Bibliography

Ahmed H., Patel K., Greenwood D.C., Halpin S., Lewthwaite P., Salawu A., Eyre L., Breen A., O’Connor R., Jones A., Sivan M., Long-term clinical outcomes in survivors of severe acute respiratory syndrome (SARS) and Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS) outbreaks after hospitalisation or ICU admission: A systematic review and meta-analysis, „Journal of Rehabilitation Medicine” 2020, t. 52, nr 2.
Apel Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii, 12 marca 2020 r., < https://psychiatria.org.pl/news,tekst,388,apel_polskiego_
towarzystwa_psychiatrycznego_i_konsultanta_krajowego_w_dziedzinie_psychiatrii>.
Błachut J., Czy „ciemna liczba przestępstw” istnieje?, „Archiwum Kryminologii” 2007–
2008, t. XXIX–XXX.
Chodkiewicz J., Miniszewska J., Męska depresja – koncepcja, metody pomiaru i związki z zachowaniami samobójczymi, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna” 2016, t. 16, nr 1.
Cipora E., Mielnik A., Selected medical and social aspects of the Covid-19 pandemic, „Journal of Education, Health and Sport” 2021, t. 12, nr 1.
Dragan M., Grajewski P., Shevlin M., Adjustment disorder, traumatic stress, depression and anxiety in Poland during an early phase of the COVID-19 pandemic, „European
Journal of Psychotraumatology” 2021, t. 12, nr 1.
Harris M.A., The relationship between physical inactivity and mental wellbeing: Findings from a gamification-based community-wide physical activity intervention, „Health
Psychology Open” 2018.
Heitzman J., Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne, „Psychiatria Polska” 2020, t. 54, nr 2.
Jacobs L.G., Gourna Paleoudis E., Lesky-Di Bari D., Nyirenda T., Friedman T., Gupta A. et al., Persistence of symptoms and quality of life at 35 days after hospitalization for
COVID-19 infection, „PLoS ONE” 2020, t. 15, nr 12.
Kluczyńska S., Zrozumieć sprawców przemocy, „Niebieska Linia” 1999, nr 3.
Księska-Koszałka J., Psychologiczne konsekwencje pandemii COVID-19, w: Zdrowie i style życia. Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne skutki pandemii, red. W. Nowak, K. Szalonka, Wrocław 2021.
Kuć M., Kryminologia, Warszawa 2010.
Lam M.H., Wing Y., Yu M.W. et al., Mental Morbidities and Chronic Fatigue in Severe Acute Respiratory Syndrome Survivors: Long-term Follow-up, „Arch Intern Med.” 2009, t. 169, nr 22.
Litwin A., Masiak J., Zaburzenia psychiczne u osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 – przegląd piśmiennictwa, „Zdrowie Publiczne” 2019, t. 129, nr 4.
Main A., Zhou Q., Ma Y., Luecken L.J., Liu X., Relations of SARS-related stressors and coping to Chinese college students’ psychological adjustment during the 2003 Beijing SARS epidemic, „Journal of Counseling Psychology” 2021, t. 58, nr 3.
Makara-Studzińska M., Załuski M., Lickiewicz J., Czy ozdrowieńcy COVID-19 to przyszli pacjenci psychiatrów i psychologów? Szybki przegląd literatury naukowej, „Psychiatria” 2021, t. 18, nr 2.
Maksimczuk M., Rozwój teorii i praktyki stosowania fiskalizmu na świecie i w Polsce z odniesieniem do współczesnej sytuacji epidemii COVID-19, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2021, t. XX, z. 1.
Ostaszewski P., Włodarczyk-Madejska J., Klimczak J., Przestępczość i wymiar sprawiedliwości w pierwszym roku pandemii COVID-19, Warszawa 2021.
Popiel A., Ostra reakcja na stres, PTSD, zaburzenia adaptacyjne w związku z zachorowaniem na COVID-19 – różnicowanie i postępowanie, „mp.pl” z 9 listopada 2020 r., < https://www.mp.pl/poz/psychiatria/250739 >.
Raony I., de Figueiredo C.S., Pandolfo P., Giestal-de-Araujo E., Oliveira-Silva Bomfim P., Savino W., Psycho-Neuroendocrine-Immune Interactions in COVID-19: Potential Impacts on Mental Health, „Front Immunol.” 2020, nr 11.
Rutkowska G., Agresja jako skutek zaburzeń psychicznych, „Niebieska Linia” 1999, nr 3.
Sygit-Kowalkowska E., Radzenie sobie ze stresem jako zachowanie zdrowotne człowieka–perspektywa psychologiczna, „Hygeia Public Health” 2014, t. 49, nr 2.
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2020 r., < https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Wystapienie_do_Minister_Rodziny.pdf >.
Zalewski W., Majewski P., The Dark Number of Insurance Crimes, „Białostockie Studia Prawnicze” 2021, vol. 26, nr 6.