The Construction of Article 157 § 4 and 5 of the Polish Criminal Code and the Protection of Injured Party Who Is an Immediate Family Member

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIV: 2020, numer 4
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIV: 2020, No. 4

Monika Łątka – student, Jagiellonian University; monika.latka@student.uj.edu.pl. 
Karol Strassberger
– student, Jagiellonian University; ORCID: 0000-0002-6371-7231.
 

 


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

domestic violence, medium bodily harm, minor bodily harm, private prosecution, violence against relatives

Summary

Before the amendment in 2010, regulation of Article 157 of the Polish Criminal Code was clearer, and thus gave the injured party a better chance to react appropriately in the event of being injured by this type of prohibited act. Currently, § 4 of this Article prefers the protection of the immediate family members who live together with a perpetrator. However, this regulation does not pay the same attention to other persons who could also live together with such perpetrators. Moreover, it is more "profitable" for a perpetrator to pour boiling water on his sister than to scratch her hand with a fingernail, because the defective regulation has led to a distortion of the amendment's aim which was to prevent domestic violence. Furthermore, the regulation does not comply with the definition of domestic violence and it does not regulate the problem in more reprehensible cases, while with minor injuries it interferes before domestic violence even takes place.

Bibliography

Budyn-Kulik M., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2019.  
Ciesielska M., Rodzaje, formy i cykle przemocy w rodzinie, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2014, nr 12(3).
Eichstaedt K., w: Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany, red. D. Świecki, System Informacji Prawnej LEX 2020.
Filipek A., Wspomaganie człowieka dorosłego w sytuacji przemocy w rodzinie, praca doktorska, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, < https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7114/1/A_Filipek_Wspomaganie_czlowieka_doroslego_w_sytuacji_przemocy_w_rodzinie.pdf >.
Gil D., Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego w polskim procesie karnym, LEX 2011.
Gil D., Skrętowicz E., Postępowanie prywatnoskargowe. Przesłanki (warunki) uruchomienia trybu prywatnoskargowego. Przesłanki pozytywne, w: System Prawa Karnego procesowego. Tom XIV. Tryby szczególne, red. P. Hofmański, F. Prusak, Warszawa 2015.
Grygorczuk A., Dzierżanowski K., Kiluk T., Mechanizmy psychologiczne występujące w relacji ofiara – sprawca przemocy, „Psychiatria”, t. 6, nr 2, Via Medica 2009.
Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Tom I. Artykuły 1–467. Komentarz, LEX 2014.
Grzeszczyk W., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, LexisNexis 2014.
Helios J., Jedlecka W., Współczesne oblicza przemocy. Zagadnienia wybrane, Wrocław 2017.
Jodłowski J., Szewczyk M., w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117–211a, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017.
Kodeks postępowania karnego. Komentarz do wybranych przepisów, red. S. Steinborn, LEX 2016.
Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany, red. D. Świecki, Warszawa 2018.
Komentarz aktualizowany do art. 1–424 Kodeksu postępowania karnego, red. L.K. Paprzycki, LEX 2015.
Kowalewska-Borys E., Oskarżyciel prywatny. Zakres przedmiotowy oskarżenia prywatnego, w: System Prawa karnego procesowego. Tom VI. Strony i uczestnicy postępowania karnego, red. P. Hofmański, C. Kulesza, Warszawa 2016.
Lachowski J., w: Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2018.
Majewski J., w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom I Część II. Komentarz do art. 53-116, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.
Majewski J., w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117–211a, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017.
Mozgawa M., w: M. Budyn-Kulik i in., Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, System Informacji Prawnej LEX 2020.
Olszewska A., Problematyka przemocy w rodzinie w świetle wybranych uregulowań międzynarodowych, „Nowa kodyfikacja prawa karnego”, t. XXXIX, Wrocław 2016.
Paluszkiewicz H., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. K. Dudka, Warszawa 2018.
Piquemal M., Sita Sokratesa w: Bajki filozoficzne, tłum. H. Sobieraj, Warszawa 2008.
Różne barwy przemocy, red. E. Krajewska-Kułak, K. Kowalczuk, A. Kułak-Bejda, A. Guzowski, W. Kułak, t. 1, Białystok 2016.
Sakowicz A., Opinia prawna o sprawozdaniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1698) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1789), Warszawa, dnia 8 lutego 2010 r.
Siwik Z., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016.
Stefański R.A., w: Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1–166, red. R.A. Stefański, S. Zabłocki, Warszawa 2017.
Szlauer M., Zjawisko przemocy domowej wobec kobiet, Katowice 2010.
Szwarczyk M., w: Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, LEX 2016.
Zielińska E., Opinia prawna dotycząca Sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk 2776) o rządowym projekcie zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druk 1698) oraz o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1789), Warszawa, dnia 15 marca 2010 r.  
Zoll A., w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1–116 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2007.