Social media as a public space

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIII: 2019, numer 2
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIII: 2019, No. 2

Mikołaj Słomka – student at the Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University in Krakow


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

Internet, public space, social media, streaming

Summary

The aim of this article is to defend the Supreme Court’s statement on the possibility of recognizing the Internet as a public space. Furthermore, this article aims to create a universal assessment model in order to determine whether certain parts of the Internet can be perceived as a public space or not, especially from the perspective of the most popular social media sites. The analysis is based on the critical review of literature and case law. The conclusion of the article is a full confirmation of the statement held by Supreme Court.

Bibliography

Bafia J., w: Kodeks wykroczeń, red. J. Bafia, D. Egierska, I. Śmietanka, Warszawa 1980.
Bojarski M., w: Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. M. Bojarski, W. Radecki, Warszawa 2019.
Czajkowski D., Sąd nie może na siłę szukać paragrafu. Rzecz o prawie z 30 I 2018 r., < https://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/312169970-Czy-platnosc-cudza-karta-to-kradziez-z-wlamaniem.html >.
Czyżak M., Kilka uwag o odpowiedzialności wykroczeniowej za nieobyczajne zachowanie się w eterze, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 7–8.
Falandysz L., Wykroczenie zakłócenia porządku publicznego, Warszawa 1974.
Kosmaty P., Internet jest miejscem publicznym, „Rzeczpospolita. Sądy i Prokuratura”, 13 V 2018, < https://www.rp.pl/Sady-i-prokuratura/305139990-Piotr-Kosmaty-Internet-jest-miejscem-publicznym.html >.
Kotowski A., Z problematyki metody interpretacji językowo-logicznej. Uwagi na gruncie dekodowania znaczenia prawno-karnego, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 6.
Krajewski R., Karnoprawna ochrona języka polskiego, „Ius Novum” 2013, z. 4.
Krakowiak D., Płatność zbliżeniowa a kradzież z włamaniem – glosa do wyroku SN z 22 III 2017 r., III KK 349/16 , Warszawa 2017.
Królikowski M., Zawłocki R., Prawo karne, Warszawa 2018.
Kulesza J., w: Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Warszawa 2016.
Kurzępa B., Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. B. Kurzępa, Warszawa 2008.
Lach A., Glosa do wyroku SN z 22 III 2017 r., III KK 349/16, „Prokuratura i Prawo” 2018, nr 5.
Łagodziński S., Glosa do wyroku SN z 22 III 2017 r., III KK 349/16, „Palestra” 2018, nr 9.
Małecki M., Dudek P., Paragrafy adaptują się do technologii, „Rzeczpospolita – Rzecz o prawie” z 13 II 2018 r.
Mamak K., Patostreamerzy popełniają wykroczenie picia alkoholu w miejscu publicznym, < http://criminalfuture.com/patostreamerzy-popelniaja-wykroczenie-picia-alkoholu-w-miejscu-publicznym/>.
Mamak K., Zakaz korzystania z serwisów społecznościowych. Propozycja wprowadzenia nowego środka karnego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2016, z. 3.
Mozgawa M., Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2009.
Onet. Moje Miejsce, < https://www.onetmojemiejsce.pl/#oferta_onetmojemiejsce >.
Piórkowska-Flieger J., Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2015.
Postanowienie SN z 17 IV 2018 r., sygn. akt. IV KK 296/17.
Rozporządzenie Ministra Łączności z 29 III 1986 r. w sprawie zezwoleń na zakładanie i używanie urządzeń megafonowych w miejscach publicznych (Dz.U. z 1986 r., nr 13, poz. 77).
Słownik języka polskiego, < https://sjp.pwn.pl/sjp/miejsce;2482896.html >.
Sosik R., Glosa do wyroku SN z 22 III 2017 r., III KK 349/16, „Glosa” 2018, nr 2.
Szwacha J., Pojęcie „działania publicznie” i „działania w miejscu publicznym”, „Prokuratura i Prawo” 1972, nr 9.
Zbrojewska M., Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2013.
Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2012.
Zoll A., Wróbel W., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2013.