Continuous Act and Other Reductive Mechanisms in Cases of Concurrence of Crimes and Petty Offenses Committed by a Single Act

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIII: 2019, numer 4
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIII: 2019, No. 4

Mikołaj Grzesik – Ph.D., prosecutor at District Prosecutor’s Office in Tarnow


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

the concurrence of provisions, continuous act, reductive mechanisms

Summary

The article aims to evaluate the latest amendment of the Criminal Code and Code of Petty Offenses which changed the institution of the continuous act. Article 12 of the Polish Criminal Code and Article 10a of the Polish Code of Petty Offenses are analyzed with special attention given to their complexity. The specific normative context of the so-called ideal model of the concurrence of prohibited acts is considered, as well as its influence on the interpretation of relevant provisions. A particular weakness of the above articles is the lack of rule enabling the reduction of double punishment in situations when one crime is constructed from two or more petty offenses. Some conclusive de lege lata and de lege ferenda postulates are formulated to avoid signalized problems.

Bibliography

Artymiak G., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 29 stycznia 2004 r., I KZP 40/03 (znaczenie pojęcia „postępowanie karne”), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2018, z. 1.
Artymiak G., O konstrukcji zbiegu idealnego – uwagi na tle uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 roku (I KZP 19/12), „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2015, nr 1.
Bielski M., Normatywne mechanizmy zapobiegające przyjęciu realnego zbiegu przestępstw jako negatywna przesłanka zastosowania instytucji kary łącznej, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel,Warszawa 2013.
Błachnio-Parzych A., Glosa do wyroku TK z 1.12.2016 roku, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2018, nr 1, poz. 4.
Błachnio-Parzych A., Pozorny zbieg znamion przestępstwa i wykroczenia a zasada ne bis in idem w orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Palestra” 2008, nr 9–10.
Błachnio-Parzych A., Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg reżimów odpowiedzialności represyjnej, Warszawa 2016.
Błaszczyk M., Problematyka czynów przepołowionych, w: Węzłowe problemy prawa wykroczeń – czy potrzebna jest reforma?, red. M. Kolendowska-Matejczuk, V. Vachev, Warszawa 2016.
Bojarski M., Radecki W., Spory na tle zróżnicowania wykroczeń i przestępstw, w: Problem spójności prawa karnego z perspektywy jego nowelizacji, red. A. Marek. T. Oczkowski, Warszawa 2011.
Cychosz P., Konstytucyjny standard prawa karnego materialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Kraków 2017.
Czarnecki P., O wykroczeniu w postępowaniu karnym parę jeszcze nieuczesanych myśli, w: Kluczowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański,Warszawa 2011.
Daniluk P., Idealny zbieg wykroczenia z przestępstwem, w: Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego 2010-2012, red. P. Daniluk, M. Laskowska, Warszawa 2013.
Giezek J., Kardas P., Nowe uregulowanie ciągłości popełnienia przestępstwa i wykroczenia (art. 12 § 2 kodeksu karnego i art. 10a kodeksu wykroczeń), „Palestra” 2019, nr 1–2.
Giezek J., Kardas P., Zasada ne bis in idem a nowe regulacje ciągłości popełnienia przestępstwa, „Palestra” 2019, nr 4.
Giezek J., Zbieg przepisów a konstrukcja przestępstwa ciągłego, w: Zbieg przepisów i zbieg przestępstw w polskim prawie karnym, red. J. Majewski, Toruń 2006.
Guide on Article 4 of Protocol No. 7 to the European Convention on Human Rights, Right not to be tried or punished twice, < https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_Protocol_7_ENG.pdf >, dostęp: 9 września 2019 r.
Kardas P., „Idealny zbieg przestępstw” jako problem teoretyczny, dogmatyczny i kryminalnopolityczny, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2014, z. 3.
Kardas P., Pozorny i pomijalny zbieg przestępstw oraz ciągłość popełnienia przestępstwa, w: System Prawa Karnego. Tom IV, Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, red. L. Paprzycki, Warszawa 2016.
Kardas P., Problem reakcji na tzw. czyny przepołowione w świetle ciągłości popełnienia przestępstwa, konstrukcji idealnego zbiegu czynów karalnych oraz zasady ne bis in idem, „Prokuratura i Prawo” 2018, nr 3.
Kardas P., Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym. Analiza teoretyczna, Warszawa 2011.
Kolendowska-Matejczuk M., Problematyka zgodności z zasadą ne bis in idem rozwiązania przyjętego w art. 10 par. 1 kodeksu wykroczeń, „Palestra” 2015, nr 9–10.
Kozielewicz W., Rozdział III. Idealny zbieg przestępstw i przestępstw skarbowych czy idealny zbieg przepisów?, w: Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego, red. D. Karczyński, P. Jóźwiak, P. Herbowski, Legalis/el 2016.
Liżyńska K., Z problematyki czynów przepołowionych, w: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, red. T. Kalisz, t. 29, Wrocław 2013.
Majewski J., Reguły wyłączania wielości ocen a konstrukcja idealnego zbiegu czynów zabronionych (przestępstw lub wykroczeń), „Palestra” 2015, nr 11–12.
Mozgawa M., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Lex/el 2019.
Pohl Ł., w: Kodeks karny. Komentarz, red. R. Stefański, Legalis/el 2019.
Raglewski J., Kilka uwag o specyficznych mechanizmach redukcyjnych kar w prawie karnym skarbowym i prawie wykroczeń, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
Raglewski J., Konstrukcja tzw. czynów przepołowionych, w: Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, red. A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger, Lublin 2011.
Raglewski J., Wybrane zagadnienia zbiegu przepisów w prawie wykroczeń, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2010, nr 1.
Sitarz O., Kilka refleksji na temat likwidacji tzw. czynów przepołowionych, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 11.
Stefański R.A., Glosa do wyroku SN z dn. 27.03.2014 r., I KZP 1/14, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2014, nr 7–8.
Steppa W., Zasada ne bis in idem a idealny zbieg przestępstwa i wykroczenia, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 5.
Waltoś S., Kolizja postępowania karnego i karno-administracyjnego, „Palestra” 1961, nr 12.
Waltoś S., Konsekwencje prawne zbiegu znamion przestępstwa i wykroczenia w czynie społecznie niebezpiecznym, „Państwo i Prawo” 1970, nr 11.
Witkowska K., Idealny zbieg czynów karalnych w kodeksie wykroczeń a zasada ne bis in idem, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2012, nr 2.
Zoll A., Zbieg przepisów ustawy w polskim prawie karnym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia” 2013, nr 2.