Selected Remarks on the Limits of Consistent Interpretation of Criminal Law

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIII: 2019, numer 4
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIII: 2019, No. 4

Michał Rams – Ph.D., Department of Criminal Law, Faculty of Law and Administration, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

European Union Law, substantive criminal law, consistent interpretation, European criminal law

Summary

There is no doubt about the fact that most frequent problems related to the correct reconstruction of the substantive criminal law norm in EU matters occur in the case of legislative omission (or improper or untimely implementation) on the part of the national legislator, which is not at all unusual in the Member States legal systems. In such a situation, the attempt of the national court to ensure the maximum effectiveness of EU law will most often be realized through the interpretation of national law in accordance with the purposes and wording of EU law, commonly referred to as a consistent interpretation. At the same time, there is no doubt that any considerations regarding consistent interpretation in the sphere of criminal law should be carried out primarily from the negative side - that is, by examining the limits of this interpretation. It must be remembered that criminal law is a kind of "boundary law". With this in mind, I will attempt to reconstruct the most important of them in the remainder of this article, so as to ultimately attempt to define the principle of consistent interpretation in the perspective of the limits of this interpretation.

Bibliography

Bates J.D.N., The Impact of Directives on Statutory Interpretation: Using the Euro-Meaning?, „Statute Law Review” 1986, no. 7 (3).
Betlem G., Nollkaemper A., Giving Effect to Public International Law and European Community Law before Domestic Courts. A Comparative Analysis of the Practice of Consistent Interpretation, „European Journal of International Law” 2003, no. 14 (3).
Betlem G., The Doctrine of Consistent Interpretation – Managing Legal Uncertainty, „Oxford Journal of Legal Studies” 2002, vol. 22, no. 3.
Biernat S., Wykładnia prawa krajowego zgodnie z prawem wspólnot europejskich, in: Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, ed. C. Mik, Toruń 1998.
Billis E., The European Court of Justice: A „Quasi-Constitutional Court” in Criminal Matters?, „New Journal of European Criminal Law” 2016, vol. 7, issue I.
Cieślak M., Polskie prawo karne, Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1994.
Claes E., Królikowski M., The Limits of Legality in the Criminal Law, in: Facing the Limits of the Law, ed. E. Claes, W. Devroe, B. Keirsbilck, Springer, 2008.
Craig P., The legal effect of Directives: policy, rules and exceptions, „European Law Review” 2009, no. 3.
Dashwood A., Dougan M., Spaventa E., Wyatt D., European Union Law, Hart Publishing, 2011.
Delmas-Marty M., Summers M.A., Mongin G., What Kind Or Criminal Policy for Europe?, Kluwer Law International, 1996.
Doczekalska A., All Originals: Fiction and Reality of Multilingual Legal Drafting in the European Union and Canada, PhD dissertation defended at the European University Institute in Florence, at the Faculty of Law and Administration in 2008, unpublished, in the collections of the university library, no. LAW Ech9 DOC.
Doczekalska A., Interpretacja wielojęzycznego prawa Unii Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy”, May 2006.
France R., The influence of European Community Law on criminal law of the Member States, in: Crime, Criminal Law and Criminal Justice in Europe, A Collection in Honour of Prof. em. Dr. dr. h.c. C. Fijnaut, ed. H-J. Albrecht, A. Klip, Leiden – Boston 2013.
Giuffrida F., The limitation period of crimes: same old Italian story, new intriguing European answers, Case note on C-105/14, Taricco, „New Journal of European Criminal Law” 2016, vol. 7, issue 1.
Grisostolo F., Scarcella L., ‘Trouble Always Comes in Threes’: The Taricco Case Saga and the Italian Limitation Period in VAT Fraud, „Intertax” 2017, vol. 45, issue 11.
Gulman C., Methods of interpretation of the European Court of Justice, „Scandinavian Studies in Law” 1980, vol. 24.
Haket S., Coherence in the Application of the Duty of Consistent Interpretation in EU Law, „Review Of European Administrative Law” 2015, vol. 8, no 2.
Hassemer W., Einfuhrung in die Grundlagen des strafrechts, München 1990.
Herlin-Karnell E., In the Wake of Pupino: Advocaten voor de Wereld VZW and Dell'Orto, „German Law Journal” 2008, no. 12.
Koncewicz T.T., Sędziowski obowiązek interpretacji prawa krajowego w zgodzie z prawem wspólnotowym, „Przegląd Sądowy” 2000, no. 6.
Kowalik-Bańczyk K., Prowspólnotowa wykładnia prawa polskiego, „Europejski Przegląd Sądowy”, December 2005.
Łazowski A., Proeuropejska wykładnia prawa przez polskie sądy i organy administracji jako mechanizm dostosowywania systemu prawnego do acquis communautaire, in: Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej, ed. E. Piontek, Warszawa 2003.
Mik C., Europeizacja prawa karnego gospodarczego, in: Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej. Materiały z konferencji międzynarodowej (Mikołajki, Poland, 26th–28th September 2002), ed. A. Adamski, Toruń 2003.
Mik C., Wykładnia zgodna prawa krajowego zgodnie z prawem Unii Europejskiej, in: Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, ed. S. Wronkowska, Kraków 2005.
Murphy C.C., The Principle of Legality in Criminal Law under the European Convention of Human Rights, „European Human Rights Law Review” 2010, vol. 2.
Peristeridou Ch., The Principle of Lex Certa in National Law and European Perspectives, in: Substantive Criminal Law of the European Union, ed. A. Klip, Antwerpen – Apeldoorn – Portland 2011.
Piontek E., Doktryna i praktyka acte clair a wspólnotowy porządek prawny w kontekście funkcji artykułu 234 TWE, in: Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej, ed. E. Piontek, Warszawa 2003.
Prechal S., Directives in EC Law, Oxford 2004.
Rams M., Problems of consistent interpretation of substantive criminal law illustrated on the basis of Polish regulation pertaining to punishability of inside information disclosure, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2018, preprint no. 3.
Rams M., Specyfika wykładni prawa karnego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2016.
Rugge G., The Italian Constitutional Court on Taricco: Unleashing the normative potential of ‘national identity’?, “Questions of International Law” 2017, vol. 37.
Sakowicz A., The principle of conforming interpretation of national law in the area of criminal law. General remarks, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” 2012, vol. 31 (44).
Skrzydło J., Doktryna „acte clair” w orzecznictwie Trybunału Wspólnot Europejskich i sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo” 1998, nr 1.
Sołtys A., Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2016.
Spyra T., Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni, Kraków 2006.
Szuniewicz M., Interpretacja prawa wspólnotowego – metody i moc wiążąca, „Studia Prawnicze” 2006, nr 1 (167).
Tridimas T., The General Principles of EC Law, Oxford 1999.
Wąsek-Wiaderek M., Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego wobec kompetencji Trybunału Konstytucyjnego i Trybunałów Europejskich, Lublin 2012.
Wiliński P., Konstytucyjna zasada nulla poena sine lege a instytucja exequatur, in: Aktualne problemy prawa karnego, Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 70 urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, ed. Ł. Pohl, Poznań 2009.
Wiliński P., Rzetelny proces karny w świetle Konstytucji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, in: Rzetelny proces karny, ed. P. Wiliński, Warszawa 2009.
Wróbel A., Wykładnia prawa państwa członkowskiego zgodnie z dyrektywą, czyli tzw. pośredni skutek dyrektyw, in: Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, ed. A. Wróbel, vol. I, Warszawa 2016.