Conditional Suspension of Individual Penalties and Aggravated Penalty (in the Context of the Resolution of Seven Judges of the Supreme Court of November 21, 2001, I KZP 14/01)

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIV: 2020, numer 4
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIV: 2020, No. 4

Marcin Harasimowicz –  Ph.D., attorney; ORCID: 0000-0002-4986-3259; m.harasimowicz@lexalis.eu.

 


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

aggravated penalty, conditional suspension of the enforcement of the imposed penalty, a penalty of deprivation of liberty

Summary

The major topic of the article is the outcome of the amendment of February 20, 2015, to Article 89 § 1 of the Polish Criminal Code. The author presents critical remarks to the position expressed by the Supreme Court in the resolution of November 21, 2001.

Bibliography

Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1977.
Buchała K., Problem kary łącznej, „Krakowskie Studia Prawnicze” 1972, nr 7.
Buchała K., w: Warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej a wyrok łączny (dwugłos), „Nowe Prawo” 1979, nr 9.
Cieślak M., Glosa do wyroku SN z 11 czerwca 1970 roku, „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” 1961, nr 5.
Dąbrowska-Kardas M., Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej Kodeksu karnego, Warszawa 2012.
Dukiet-Nagórska T., Wykładnia przepisów prawnokarnych a konstytucyjne zasady dotyczące odpowiedzialności karnej, w: Między nauką a praktyką prawa karnego. Księga Jubileuszowa Profesora Lecha Gardockiego, Warszawa 2014.
Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, tłum. T. Kowalski, Warszawa 1998.
Dybowski M., Ronalda Dworkina koncepcja zasad prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2001, z. 3.
Gałązka M., w: Kodeks karny. Komentarz, wyd. 4, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2017.
Gałązka M., w: Kodeks karny. Komentarz. 3. Wydanie, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2015.
Glaser S., Polskie prawo karne w zarysie, Kraków 1933.
Górtowski M., Glosa do wyroku SN z dnia 5 października 2004 roku, V KK 224/04, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2005, nr 1–2.
Grzyb W., Realny zbieg przestępstw. Analiza dogmatyczna na tle Kodeksu karnego z 1997 r., Warszawa 2013.
Gutowski M., Kardas P., Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, Warszawa 2017.
Harasimowicz M., Nowy model kary łącznej – wybrane zagadnienia materialnoprawne, niepublikowana rozprawa doktorska, Rzeszów 2019.
Harasimowicz M., Nowy model kary łącznej. Aspekty materialnoprawne, Kraków 2021 (w druku).
Kala D., Glosa do uchwały SN z dnia 21 listopada 2001 r., i KZP 14/01, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 7–8.
Kala D., Klubińska M., Kara łączna i wyrok łączny, Kraków 2017.
Kalitowski M., Problematyka kary łącznej w nowym kodeksie karnym na tle obowiązującego prawa i doktryny, „Nowe Prawo” 1969, nr 10.
Kardas P., Instytucje probacyjne w perspektywie kary łącznej, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego, kara łączna, księga jubileuszowa profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
Kardas P., w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 53–116, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.
Kardas P., Wymiar kary łącznej, w: System Prawa Karnego, Tom 5. Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, red. T. Kaczmarek, Warszawa 2017.
Kardas P., Zbieg przestępstw czy zbieg kar? Rozważania o podstawie wymiaru kary łącznej w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 roku, „Czasopismo Prawa karnego i Nauk Penalnych” 2015, z. 3.
Karpow M., Glosa do uchwały SN z dnia 21 listopada 2001 r., i KZP 14/01, „Przegląd Sądowy” 2003, nr 7–8.
Kempisty H., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. M. Mazur, Warszawa 1971.
Kozłowska-Kalisz P., w: Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. M. Mozgawa, LEX/el. 2020.
Krauze Z., Glosa do uchwały SN z dnia 14 sierpnia 1958 r., II KO 51/58, „Nowe Prawo” 1959, z. 4.
Krauze Z., Glosa do wyroku z dnia 31 maja 1977 r. (II KR 106/77), „Nowe Prawo” 1979, nr 1.
Krauze Z., Kara łączna w polskim prawie karnym, „Palestra” 1972, nr 1.
Krauze Z., Warunkowe zawieszenie wykonania kary a wyrok łączny, „Nowe Prawo” 1972, nr 9.
Kubec Z., Glosa do uchwały SN z dnia 14 sierpnia 1958 r., II KO 51/58, „Nowe Prawo” 1959, z. 4.
Kulik M., Glosa do uchwały SN z dnia 21 listopada 2001 r., i KZP 14/2001, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 4.
Kulik M., Wyrok łączny w praktyce sądowej w latach 2012–2013, Warszawa 2015.  
Kwiatkowski Z., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 20.02.1995 r., II KRN 2/95, „Przegląd Sądowy” 1996, nr 7–8.
Lachowski J., w: Kodeks karny. Komentarz, wyd. II, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2020.
Leonieni M., Warunkowe zawieszenie wykonania kary w polskim prawie karnym – analiza ustawy i praktyki sądowej, Warszawa 1974.
Majewski J., Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015, Warszawa 2015.
Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1935.
Marek A., Komentarz do kodeksu. Część ogólna, Warszawa 1999.
Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów, komentarz, Toruń 2002.
Pawela S., Glosa do uchwały SN z dnia 14 sierpnia 1958, II KO 51/58, „Nowe Prawo” 1959, z. 4.
Peiper L., Komentarz do Kodeksu karnego, Prawa o wykroczeniach i przepisów wprowadzających wraz z niektóremi ustawami dodatkowemi i wzorami orzeczeń do prawa o wykroczeniach, Kraków 1933.
Pohl Ł., w: Kodeks karny. Komentarz. 2. Wydanie, red. R.A. Stefański, Warszawa 2015.
Pozorski J.., Z problematyki kary łącznej i wyroku łącznego, „Nowe Prawo” 1966, nr 1.
Raglewski J., Glosa do postanowienia SN z dnia 3 października 2005 r., V KK 128/05, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2006, nr 7–8.
Ratajczak A., Niektóre zagadnienia realnego zbiegu przestępstw i wymiaru kary łącznej, „Nowe Prawo” 1966, nr 3.
Rejman G., w: Kodeks karny, część ogólna. Komentarz, red. G. Rejman, Warszawa 1999.
Siwek M., Glosa do uchwały SN z dnia 21 listopada 2001 r., i KZP 14/2001, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 3.
Skupiński J., Warunkowe zawieszenie wykonania kary, w: System Prawa Karnego. Kary i inne środki reakcji prawnokarnej. Tom 6, 2 wydanie, red. M. Melezini, Warszawa 2016.
Sługocki L., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 1995 roku, II KRN 2/95, „Państwo i Prawo” 1995, nr 12.
Spotowski A., Warunkowe zawieszenie wykonania kary a kara łączna, „Nowe Prawo” 1979, nr 5.
Sroka T., Konstytucyjne aspekty instytucji kary łącznej. Zagadnienia wybrane, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
Szewczyk M., Kara łączna w polskim prawie karnym. Rozważania na tle doktryny i orzecznictwa sądowego, Kraków 1981.
Szewczyk M., w: Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, red. K. Buchała, Warszawa 1990.
Śliwiński S., Polskie prawo karne materialne, część ogólna, Warszawa 1946.
Śliwiński S., Prawo karne materialne, Warszawa 1946.
Tyszkiewicz L., w: Kodeks karny. Komentarz. Tom II, red. O. Górniok, Gdańsk 1999.
Witkowska K., Postępowanie w sprawie wydania wyroku łącznego, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego, kara łączna, księga jubileuszowa profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
Wolter W., Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973.
Wolter W., Prawo karne, Warszawa 1947.
Wolter W., w: I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.
Zabłocki S., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 1994 r., II KRN 385/93, „Przegląd Sądowy” 1994, nr 6.
Zoll A., w: K. Buchała, A. Zoll, P. Kardas, J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, W. Wróbel, Kodeks karny, część ogólna. Komentarz do art. 1–116 Kodeksu karnego, Zakamycze 1998.
Zoll A., w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. 1, wyd. 4, red. A. Zoll, Warszawa 2012.
Żółtek S., Glosa do postanowienia SN z dnia 23 marca 2011 r., i KZP 29/10, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2011, nr 11.
Żółtek S., w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz do art. 32–116, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2015.