Modifications of the Punishability Prescription Periods for Crimes, Fiscal Crimes, Fiscal Petty Offenses, and Petty Offenses in the Context of the COVID-19 Epidemic 

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIV: 2020, numer 2
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIV: 2020, No. 2

Konrad Lipiński – Ph.D., Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wrocław, attorney; ORCID: 0000-0001-5342-4905; contact e-mail: konrad.lipinski@uwr.edu.pl.

 


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

prescription of punishability, prescription of the enforcement of a penalty, suspension of the prescription period, resting of the prescription period, intertemporal law, lex severior retro non agit

Summary

Through statutes related to counteracting the coronavirus epidemic, the legislator introduced into the legal system provisions suspending and resuming the prescription periods in criminal cases. However, the resuming provision says suspended prescription periods begin their course instead of continuing it. Therefore, this raises a question of whether, and to what extent, the following provision can apply to offenses and petty offenses committed before it entered into force.

Bibliography

Banasik K., Przedawnienie w prawie karnym w systemie kontynentalnym i anglosaskim, Warszawa 2013.
Barczak-Oplustil A., Górowski W., Iwański M., Małecki M., Mamak K., Zontek W., Tarapata S., Opinia w sprawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 12 posiedzeniu ustawy z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (druk senacki nr 142), < https://kipk.pl/dokumenty/opiniakk2020.pdf >.
Budyn-Kulik M., Kulik M., Wybrane aspekty funkcjonowania konstytucyjnej zasady ochrony zaufania na gruncie prawa karnego w perspektywie internalizacji norm prawnych jako warunku jej efektywności, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, vol. XXV, nr 1.
Drabik L., Sobol E., Słownik języka polskiego, Warszawa 2007.
Kluza J., Zawieszenie terminów przedawnienia karalności czynów zabronionych w czasie pandemii koronawirusa, „e-Palestra” 2020, nr 7.
Kulik M., Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary w polskim prawie karnym, Warszawa 2013.
Lipiński K., Obowiązek zastosowania skutecznego środka zapobiegawczego, czyli o (braku) zawartości normatywnej art. 258a k.p.k., „e-Palestra” 2020, nr 19.
Lipiński K., w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2020.
Wąsek A., W gąszczu problematyki przedawnienia w prawie karnym, w: Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości. Księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała, red. P. Hofmański, K. Zgryzek, Katowice 2003.
Wronkowska S., Prawodawca racjonalny jako wzór dla prawodawcy faktycznego, w: Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, red. S. Wronkowska, M. Zieliński, Poznań 1990.
Wróbel W., Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym, Kraków 2003.
Zoll A., Nowa kodyfikacja karna w świetle Konstytucji, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 1997, z. 2.
Zoll A., w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. A. Zoll, t. I, Warszawa 2012.