The Crime of Forgery of a Certificate of Deposit

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIV: 2020, numer 4
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIV: 2020, No. 4

Kamil Jurzak – student, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University; ORCID: 0000-0002-9145-5937; kamil.jurzak@student.uj.edu.pl.
Mikołaj Tyralik
– student, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University; ORCID: 0000-0001-6869-2187; mikolaj.tyralik@student.uj.edu.pl.
 

 


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

certificate of deposit, falsity, securities, dematerialization

Summary

The paper discusses the amendment to the Act on Trading in Financial Instruments which introduced Article 178i criminalizing forgery of a certificate of deposit, or use of such forged document. Taking into account the current provisions of the Polish Criminal Code concerning false documents, the authors conclude that the amendment, in the commented scope, is unnecessary. Moreover, no relevant amendments have been made to the Polish Code of Commercial Companies, therefore Article 18 of this act will not apply to the persons convicted under Article 178i of the Act on Trading in Financial Instruments.

Bibliography

Czura-Kalinowska D., w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2020.
Giezek J., w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom V. Pozakodeksowe prawo handlowe, red. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Warszawa 2015.
Kalitowski K., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016.
Kardas P., w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom V. Pozakodeksowe prawo handlowe, red. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Warszawa 2015.
Kondracka A., Charakter prawny dokumentu akcyjnego, „Prawo Spółek” 1999, nr 7/8.
Lach A., w: Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2020.
Michalski M., w: Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Komentarz do art. 491–633, red. A. Kidyba, Warszawa 2018.
Michalski M., w: Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda. Warszawa 2018.
Mozgawa M., w: Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Gdańsk 2020.
Raglewski J., w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Tytuł V. Przepisy karne. Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe, red. R. Potrzeszcz, Warszawa 2011.
Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2018.
Rodzynkiewicz M., w: Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz, red. A. Opalski, Warszawa 2016.
Smaga K., Z problematyki obrotu akcjami spółki publicznej, „Przegląd prawa handlowego” 1996, nr 8.
Sójka T., w: Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, red. T. Sójka, Warszawa 2015.
Sroka T., w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część II. Komentarz do  art. 212–277d, red. A. Zoll, W. Wróbel, Warszawa 2017.
Trzaskowski R., w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V. Zobowiązania. Część szczegółowa, red. J. Gudowski, Warszawa 2017.
Wróbel W., w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część II. Komentarz do  art. 212–277d, red. A. Zoll, W. Wróbel, Warszawa 2017.
Zawada K., w: Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450–1088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2021.
Zawłocki R., Przestępstwa przeciwko przedsiębiorcom, Warszawa 2003.
Zawłocki R., w: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, M. Wawer, R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2019.
Ziembiński Z., Przepis prawny a norma prawna, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1960 (wówczas „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny”), z. 1.
Zoll F., Klauzule dokumentowe. Prawo dokumentów dłużnych ze szczególnym uwzględnieniem papierów wartościowych, Warszawa 2004.
Żuławska C., w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V. Zobowiązania. Część szczegółowa, red. J. Gudowski, Warszawa 2017.