Is substantial examination of extraordinary complaint in criminal cases possible?

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIII: 2019, numer 2
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIII: 2019, No. 2

Kamil Dziga – M.A., trainee in the National School of Judiciary and Public Prosecution.


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

extraordinary complaint to the Supreme Court, Supreme Court, extraordinary measures of appeal, validity of judgment

Summary

The article contains an analysis of the grounds for the extraordinary complaint to the Supreme Court from the point of view of criminal law. This new extraordinary measure of appeal may be filed against any final and binding ruling of the common or military courts ending the proceedings if there is no other possibility to overrule or change this ruling by any other extraordinary measures of appeal. The author argues that such a structure of the analyzed legal institution, in the perspective of the existing system of extraordinary measures of appeal, means that in criminal cases the extraordinary complaint to the Supreme Court may have only marginal application.

Bibliography

Balcerzak M., Skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego w kontekście skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Palestra” 2018, nr 1–2.
Czarnecki P., Skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego – najnowszy środek kwestionowania orzeczeń w postępowaniu karnym, w: W obliczu reformy sądownictwa w Polsce. Główne problemy przebiegu postępowań sądowych, red. D. Gil, A. Piasecki, Warszawa 2018.
Grajewski J., Steinborn S., w: Komentarz aktualizowany do art. 425–673 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U.97.89.555), red. L. Paprzycki, Warszawa 2015.
Gruszecka D., Podstawy skargi nadzwyczajnej w sprawach karnych – uwagi w kontekście „wypełniania luk w systemie zaskarżenia”, „Palestra” 2018, nr 9.
Grzegorczyk P., Weitz K., w: Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Grzeszczyk W., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2014.
Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 468–682. Tom III, Warszawa 2012.
Nowicki M., Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999–2004, Kraków 2005.
Nowicki M.,Wokół konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2017.
Opinia SN do przedłożonego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projektu ustawy o SN z 6 X 2017 r., BSA-021–363/17, w: Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, druk nr 2003, Sejm VIII kadencji.
Sitnicka D., Skarga nadzwyczajna bez sensu w sprawach karnych. Może się przydać do podważania wyroków lustracyjnych z ostatnich 20 lat, <https://oko.press/chyba-nie-o-to-dudzie-chodzilo-skarga-nadzwyczajna-pozwoli-wzruszac-wyroki-lustracyjne-z-ostatnich-20–lat-poza-tym-w-sprawach-karnych-zmieni-tyle-co-nic/ >/.
Słownik języka polskiego, < https://sjp.pl/oczywisty >.
Szczucki K., Ustawa o Sądzie Najwyższym. Komentarz, Warszawa 2018.
Świecki D., w: Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz aktualizowany, red. D. Świecki, Warszawa 2018.
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2480, Sejm VIII kadencji.
Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, druk nr 2003, Sejm VIII kadencji.
Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys sytemu, Warszawa 2018.
Wiliński P., Konstytucyjny standard prawa do sądu a proces karny, w: Węzłowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, Warszawa 2010.
Zubik M., Sokolewicz W., w: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.